5L/6L – Lessen

1. Participerend observeren

Voor de klasassistent is een gerichte observatie de eerste stap. Het is belangrijk dat de student leert kijken naar en nadenken over het dagelijkse leven in de klas en op de school. Het participerend observeren heeft een duidelijke meerwaarde bij het verzamelen van informatie over de beginsituatie.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Laat de student gericht observeren en schakel hem/haar eventueel reeds in functie van differentiatie in. Neem hier zelf het initiatief toe.

Begeleid de student in het leren inschatten van de beginsituatie, bijv. door bijkomende info te geven.

Verwachtingen t.a.v. de student

Neem een actieve houding aan tijdens het participerend observeren.

Verfijn – indien nodig – met de mentor het tijdpad met overlegmomenten om af te stemmen voor de aanvang van het teamteachen.

2. Teamteaching

Voor startende lesgevers is het zeer leerzaam om samen met de mentor een lesactiviteit te leiden zonder er zelf de volle verantwoordelijkheid voor te moeten dragen. Tijdens de teamteaching is het de verantwoordelijkheid van de mentor om de student zo actief mogelijk in te schakelen, waarbij we een toenemende, actieve rol van de student verwachten.

Tijdens de eerste twee halve dagen zetten we het observatie- en het ondersteuningsmodel actief in. Nadien vragen we om minimaal twee modellen uit te proberen: het sequentieel model, het parallel model, het hoekenwerkmodel en/of het interactief model. Tijdens de zelfstandig te geven lessen gebruiken we het coachingsmodel. We stimuleren om verschillende modellen van teamteaching actief in te zetten. De modellen kunnen ingezet worden tijdens het aanbrengen van nieuwe leerstof, tijdens ondersteunende leeractiviteiten of tijdens het testen. We lichten de verschillende modellen toe in een kennisclip.

Afstemming

Om teamteaching succesvol te laten verlopen, is het van belang dat er voldoende afstemming is tussen student en mentor. Een bespreking van de agenda en de onderlinge taakverdeling zetten de student mee op weg en dit vinden wij dan ook noodzakelijk. De mentor en de student zoeken zelf geschikte overlegmomenten i.f.v.  ieder stagemoment van teamteaching. 

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Stem op voorhand samen af rond teamteaching a.d.h.v. een afstemmingsdocument. De student bespreekt hier o.a. zijn eigen talenten, leerpunten, beginsituatie, klasafspraken. In deze afstemming komen ook de talenten van de mentor aan bod.

Bespreek een haalbaar tijdpad met overlegmomenten om af te stemmen voor de aanvang van de teamteaching.

Informeer de student in voorafgaande gesprekken grondig over de lessen op basis van de eigen agenda.

Laat de student mee participeren in de eigen lessen.

Kies samen met de student om minimaal twee modellen minstens één keer uit te proberen: het sequentieel model, het parallel model, het hoekenwerkmodel en/of het interactief model.

Geef tussentijds feedback aan de student t.a.v. de teamteaching.

Verwachtingen t.a.v. de student

Bespreek een haalbaar tijdpad met overlegmomenten om af te stemmen voor de aanvang van de teamteaching.

Doe zelf voorstellen in het voorafgaande overlegmoment om bepaalde leerpunten doelgericht aan te pakken, bepaalde talenten verder in te zetten of diverse modellen binnen de teamteaching in te zetten.

Stel op basis van de voorafgaande gesprekken met de mentor zelf een beknopte stage-agenda op en geef in grote lijnen weer wie welke verantwoordelijkheid opneemt binnen de verschillende lesactiviteiten.

Bezorg de stage-agenda ter kennisgeving 1 werkdag vooraf aan de mentor.

Neem een actieve rol op tijdens het teamteachen.

Zelfstandig te geven lessen 

Binnen het teamteachen verwachten we dat de student ook een aantal lessen zelfstandig geeft, waarbij de student de volle verantwoordelijkheid draagt en waarbij de mentor extra kan ondersteunen. Het gaat in totaal om 10 lessen, bij voorkeur evenwichtig gespreid en waarvan 2 lessen Frans.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Informeer de student grondig over de lesonderwerpen van de zelfstandig te geven lessen.

Spreek met de student een moment af voor het nazicht van de lessen die de student zelfstandig geeft. Zorg voor eenvoudige lesonderwerpen die de student geeft tijdens het nazicht van de lessen. De student mag zich hiervoor beroepen op jouw agenda; de student hoeft hiervoor geen aparte lesvoorbereiding te maken.

Kijk de lesvoorbereidingen na o.b.v. de leeswijzer: zie 'Doelen'.

Formuleer tijdens het zelfstandig lesgeven feedback (positieve punten en leerpunten) via het stageschriftje van de student o.b.v. de kijkwijzer: zie 'Doelen'. We passen hiervoor het coachingsmodel toe.

Bespreek dagelijks de lessen na met de student.

Verwachtingen t.a.v. de student

Schrijf de lessen die je zelfstandig geeft, uit volgens de stage-agenda; de lessen Frans schrijf je uit volgens het lesvoorbereidingssjabloon.

Spreek met de mentor een moment af voor het nazicht van de lessen die je zelfstandig geeft.

Vervang de mentor tijdens het nazicht van deze lessen op basis van zijn agenda.

Overleg met de mentor in welke mate hij een begeleidende rol kan spelen tijdens de lesactiviteiten.

Draag de verantwoordelijkheid over het lesgeven op doorgroeiniveau o.b.v. de kijkwijzer: zie 'Doelen'.

Vraag actief om verduidelijking bij geschreven feedback van de mentor.

3. Didactische stage

In dit geval geeft de student de hele tijd zelf les. De stage omvat 9 halve lesdagen. De student draagt de volle verantwoordelijkheid en de mentor kan extra ondersteunen.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Informeer de student over de lesonderwerpen van de didactische stage en licht die allemaal kort toe.

Zorg voor eenvoudige lesonderwerpen die de student geeft tijdens het nazicht van de lessen. De student mag zich hiervoor beroepen op jouw agenda; de student hoeft hiervoor geen aparte lesvoorbereiding te maken.

Kijk de lesvoorbereidingen na o.b.v. de leeswijzer: zie 'Doelen'.

Formuleer feedback (positieve punten en leerpunten) via het stageschriftje van de student o.b.v. de kijkwijzer: zie 'Doelen'.

Bespreek dagelijks de lessen na met de student.

Verwachtingen t.a.v. de student

Noteer je lesonderwerpen in het stageroostersjabloon en laad dit vervolgens op in je digitaal portfolio op Toledo. Druk dit rooster  af en bewaar dit in je stagemap.

Schrijf alle lessen volledig uit in de stage-agenda; schrijf de lessen Frans uit volgens het lesvoorbereidingssjabloon.

Laat elke les nakijken door de mentor of door een vaklector.

Herwerk indien nodig de stage-agenda/lesvoorbereiding tegen de start van de stage. Bij kleine herwerkingen markeer je die op definitieve stage-agenda/lesvoorbereiding.

Vervang de mentor tijdens het nazicht van de lessen op basis van de agenda van de mentor.

Overleg met je mentor in welke mate hij een begeleidende rol kan spelen tijdens de lesactiviteiten.

Draag de verantwoordelijkheid over het lesgeven op doorgroeiniveau o.b.v. de kijkwijzer: zie 'Doelen'.

Vraag actief om verduidelijking bij geschreven feedback van de mentor.

Neem een aantal klastaken op: begeleiden van en naar het klaslokaal, onthaal van de leerlingen, dagelijkse administratie, klasagenda van de leerlingen, eventueel actualiseren van de klaswand.

4. Voorbereiding

Lesopdrachten worden door de student in eerste instantie aangevraagd, vervolgens afgehaald en besproken met de mentor. Aan de voorbereiding van de lessen hechten wij veel belang. Elke lesvoorbereiding moet vooraf worden nagekeken, ofwel door een (vak)lector op de hogeschool, ofwel door de mentor.

Bij opmerkingen dient de stagiair de lesvoorbereidingen aan te passen of te herwerken voor de stageles gegeven wordt. De herwerkte delen zijn op de voorbereiding gemarkeerd. Aanvullingen mogen ook met pen genoteerd worden. Gegeven lessen worden bewaard in een stagemap en zijn bij de mentor ter beschikking. Voor iedere les heeft de student aldus een nagekeken voorbereiding bij. De eerste versie en eventuele tweede worden samen aan de mentor afgegeven. Lesgeven met een niet-nagekeken lesvoorbereiding wordt niet getolereerd; de student mag de les niet geven en deze les dient ingehaald te worden. In dat geval vragen we dat de mentor contact opneemt met de stagecoördinator of met één van de stagecoaches. Dit resulteert in een onvoldoende voor verantwoordelijkheidszin bij de attitudes.

De student maakt gebruik van het agendasjabloon voor de zelfstandig te geven lessen tijdens de teamteaching en tijdens de didactische stage.  Voor de lessen Frans gebruikt de student het lesvoorbereidingssjabloon. Deze voorbereidingen worden minimaal 3 dagen voorafgaand aan de stage (of een ander afgesproken moment in de stageplanning) aan de mentor bezorgd voor nazicht. Tijdens de teamteaching stelt de student een beknopte stage-agenda op.  Deze wordt 1 dag voorafgaand aan de stage ter kennisgeving aan de mentor bezorgd.