5L/6L – Lessen

1. Teamteaching i.f.v. module zorgzame school

Voor aanvang van de stage in het leerjaar naar keuze volgt de student op de hogeschool een eerste deel van de module zorgzame school. De module is erop gericht de visie van de student op zorg, inclusie en handelingsgericht werken geïntegreerd uit te diepen. Daarop voortbouwend werkt de student in de eigen ankerschool een praktijkcasus uit. Op deze manier willen we komen tot een wisselwerking tussen student, werkveld en hogeschool en een verrijkende ervaring voor alle betrokkenen. De student kiest zelf vooraf of hij/zij zich binnen de praktijkcasus verder verdiept voor rekenen of voor taal. Deze module loopt nog verder na de afronding van de didactische stage in het leerjaar naar keuze. Tijdens de tweede week van de module en het tweede feedbackmoment  krijgt de student informatie om verder mee aan de slag te gaan als voorbereiding op het gesprek tijdens de examenperiode.

We kiezen bewust om de stagedagen ifv de module in te vullen via teamteaching. Teamteaching heeft een duidelijke meerwaarde bij het verzamelen van informatie betreffende de specifieke beginsituatie ifv zorg en handelingsgericht werken.

Gedurende de module voorzien we als opleiding enerzijds inhoudelijke sessies en anderzijds werktijd. Het is aan de student om zijn of haar werktijd, in communicatie met de ankerschool, doelgericht in te vullen. De student kan deze werktijd benutten om te observeren, in gesprek te gaan met betrokken leerkrachten en de zorgcoördinator, zich inhoudelijk te verdiepen, opzoekwerk te verrichten, enz.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Toon en expliciteer zoveel mogelijk de werking van het leerjaar naar keuze en laat de student maximaal participeren. Door de student simultaan de module zorgzame school te laten volgen, leert de student actief te werken vanuit een handelingsgerichte visie.

2. Voorbereiding

Lesopdrachten worden door de student in eerste instantie aangevraagd, vervolgens afgehaald en besproken met de mentor. Voor deze stage hanteert de schoolassistent een stage-agenda. Instructies over het gebruik van de agenda kan u vinden op de stagewebsite. Een student kan er uiteraard voor kiezen om bepaalde lesvoorbereidingen nog volledig uit te schrijven omdat er geen handleiding is, omdat het een moeilijke les is, … . Het is de bedoeling om de stagiair geleidelijk meer zelfstandigheid te geven in de hele organisatie van het klasgebeuren. Indien de student zelf het week- en lessenrooster opstelt, gebruikmakend van de opdrachtenbladen, legt hij/zij deze planning vooraf aan de mentor voor.

De stage-agenda wordt bij voorkeur ten laatste 3 werkdagen voor de stage ingediend bij de mentor voor nazicht. Zo is er nog ruimte om feedback te formuleren. Indien de stage-agenda onvoldoende is uitgewerkt, kan de mentor vragen deze te herwerken. De herwerkte delen zijn in de stageagenda gemarkeerd. Aanvullingen mogen ook met pen genoteerd worden. De stage-agenda wordt bewaard in een stagemap en is bij de mentor ter beschikking. Voor iedere les heeft de student aldus een nagekeken voorbereiding of is de stage-agenda ingevuld en nagekeken. Lesgeven zonder voorbereiding of ingevulde stage-agenda wordt niet getolereerd; de student mag de les niet geven en deze les dient ingehaald te worden. Dit resulteert in een onvoldoende voor verantwoordelijkheidszin bij de attitudes.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Informeer de student over de lesonderwerpen van de te geven lessen en licht die allemaal kort toe.

Spreek met de student een moment af voor het nazicht van alle lessen. Op dat moment maakt de student jou klasvrij. Zorg daarbij voor eenvoudige lesonderwerpen. De student mag zich hiervoor beroepen op jouw agenda; de student hoeft hiervoor geen aparte voorbereiding te maken.

Kijk de stage-agenda na o.b.v. de leeswijzer: zie ‘Handleiding bij de begeleiding en evaluatie stage 3-1’.

Verwachtingen t.a.v. de student

Noteer je lesonderwerpen in het stageroostersjabloon en laad dit vervolgens op in je digitaal portfolio op Toledo. Druk dit rooster af en bewaar dit in je stagemap.

Schrijf je lessen uit volgens de stage-agenda, tenzij anders wordt afgesproken om voor één of meerdere lessen een lesvoorbereiding uit te schrijven.

Spreek met de mentor een moment af voor het nazicht van alle lessen.

Vervang de mentor tijdens het nazicht van deze lessen op basis van de agenda van de mentor.

3. Richtlijnen

Gelieve rekening te houden met volgende richtlijnen rond bewegingsopvoeding en muzische opvoeding:

  • Voor bewegingsopvoeding stemmen we de taak van de studenten binnen stage af op hun opdracht later in het werkveld. Om die reden bouwen we de  verantwoordelijkheid over bewegingslessen doorheen de opleiding af. Schoolassistenten zijn vrijgesteld van  alle Indien de leermeester LO afwezig is verwachten we echter wel dat ze zelf de voorziene bewegingsuren invullen. Daarnaast vragen we ook aandacht voor bewegingsintegratie in de klas en gaan de studenten mee naar het zwembad (indien van toepassing) om een niveaugroep te begeleiden. Bestaande zwemfiches mogen gebruikt worden. Hiervoor dienen ze zelf geen lesvoorbereiding te maken. Ook tijdens een sportdag mogen schoolassistenten actief ingeschakeld worden.
  • Voor muzische opvoeding geven de studenten minstens 3 lessen, elk binnen een ander muzisch deeldomein. Ze kiezen zelf een bouwsteen waarrond ze zullen werken tijdens de les en werken deze muzo-les uit aansluitend bij het centrale thema van de stageperiode. Ook vragen we aandacht van het integreren van muzo in andere leergebieden en het werken met een evaluatiekoffer.

4. Didactische stage

In dit geval geeft de student zelf les. De schoolassistent geeft 15 tot 18 halve dagen aaneensluitend les in een leerjaar naar keuze.

Tijdens deze stage is er een link met de voorafgaande teamteaching i.f.v. de module zorgzame school. De integratie binnen het leerjaar naar keuze zit in het feit dat de student observeert in het kader van de stage van dat leerjaar én tegelijk in het kader van de casus die hij/zij zal uitwerken gedurende de module. Door de observatiemomenten gedurende het eerste deel van de module zal de student de kinderen van zijn leerjaar naar keuze beter kennen. Tijdens de stage van dat leerjaar leert hij/zij de kinderen nog beter kennen en test hij de aanpak uit die hij/zij heeft bedacht voor zijn casus.

 

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Formuleer tijdens het zelfstandig lesgeven feedback (positieve punten en leerpunten) via het stageschriftje van de student o.b.v. de kijkwijzer: zie ‘Handleiding bij de begeleiding en evaluatie stage 3-1 en stage 3-2’.

Bespreek dagelijks de lessen na met de student.

Verwachtingen t.a.v. de student

Neem de verantwoordelijkheid om te groeien in het lesgeven naar het gevorderd niveau o.b.v. de kijkwijzer: zie ‘Handleiding bij de begeleiding en evaluatie stage 2

Vraag actief om verduidelijking bij geschreven feedback van de mentor.