2L/4L- Lessen

1. Participerend observeren

Voor de lesassistent is een gerichte observatie de eerste stap. Het is belangrijk dat de student leert kijken naar en nadenken over het dagelijkse leven in de klas en op de school. Het participerend observeren heeft een duidelijke meerwaarde bij het verzamelen van informatie betreffende de beginsituatie.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Las zoveel mogelijk momenten in waarbij de student gericht kan observeren en eventueel reeds een lesactiviteit mee kan ondersteunen.

Verwachtingen t.a.v. de student

Neem een actieve houding aan tijdens de observatiedag.

Voorzie een korte kennismakingsactiviteit om de klasgroep te leren kennen en jezelf te introduceren.

2. Teamteaching

Teamteaching houdt in dat de mentor samen met de student een gedeelde verantwoordelijkheid opneemt t.a.v. het lesgebeuren. De teamteaching gebeurt in fase 1 volledig op aansturen van de mentor en is niet beoordelend. Er is minimaal de helft van de tijd beschikbaar om samen activiteiten te organiseren of vaardigheden te oefenen.

Enkele mogelijkheden waarbij de student een bijkomende rol krijgt als teamteacher met de mentor: de student begeleidt enkele groepjes tijdens een groepswerk en leidt het plenum of de afsluitende bespreking, geeft de inleiding en de herhaling bij de start van de les, herhaalt een instructie voor de leerlingen die dit nodig hebben, legt tijdens een onderwijsleergesprek samen met de leerlingen de besluiten vast op het bord, stelt enkele gerichte vragen tijdens een onderwijsleergesprek,… De mentor heeft hierbij oog voor inbreng van de talenten van de student.

 

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Laat de student mee participeren in je lessen.

Plan zoveel mogelijk momenten in waarbij de student kan worden ingeschakeld bij het teamteachen (zie de mogelijkheden hierboven).

Laat de student gericht observeren en schakel hem/haar eventueel reeds in functie van differentiatie in. Neem hier het initiatief toe.

Begeleid de student in het leren inschatten van de beginsituatie, bijv. door bijkomende info te geven.

Geef tussentijds feedback aan de student t.a.v. de teamteaching.

Verwachtingen t.a.v. de student

Plan zoveel mogelijk momenten in waarbij de student gericht kan observeren en eventueel reeds een lesactiviteit mee kan ondersteunen.

3. Didactische stage

SEM1

De student geeft 4 lessen van 50 minuten, bij voorkeur over verschillende leergebieden.

In het kader van de Voorleesweek willen we de studenten laten ervaren hoe fijn en rijk voorlezen is. We vragen u als mentor op 12 en 17 november tijd te voorzien voor telkens één voorleessessie. De lesassistent  bereidt deze sessies op de campus voor.

SEM2

Gespreid over twee dagen (periode 1) en vier dagen (periode 2) geeft de student respectievelijk 6 (periode 1) en 12 lessen (periode 2) van 50 minuten , bij voorkeur over de verschillende leergebieden.

We streven ernaar om de lessen voor de didactische stage evenwichtig te spreiden over de hele stageperiode:

  • Periode 10-11/03: bij voorkeur 3 lessen per dag.
  • Periode 02-05/05: bij voorkeur 3 lessen per dag; eventueel de eerste stagedagen 2 lessen en de laatste stagedagen maximaal 4 lessen per dag.

Door deze evenwichtige spreiding krijgt de student veel kansen tot afwisselend leren door het geven van zelfstandige lessen en door het samen voor de klas staan met de mentor d.m.v. teamteaching (zie boven).

 

 

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Formuleer feedback (positieve punten en leerpunten) in het schriftje van de student op basis van de kijkwijzer.

Bespreek de lessen geregeld met de student. Probeer de studenten in de mate van het mogelijke actief te betrekken in de zelf te geven lessen op de afgesproken data, zodat de stagiair geleidelijk kan ingroeien.

Verwachtingen t.a.v. de student

Schrijf alle lessen volledig uit volgens het lesvoorbereidingssjabloon.

Laat de lessen op de vooropgestelde data nakijken door de mentor.

Neem de verantwoordelijkheid over het lesgeven op basisniveau o.b.v. de kijkwijzer: zie Doelen.

Vraag actief om verduidelijking bij geschreven feedback van de mentor.

Verzorg twee voorleessessies.

4. Voorbereiding

Een bespreking van de opdrachten met de mentor zet de student op weg en dit vinden wij dan ook uiterst wenselijk. De studenten bereiden hun lessen voor op de hogeschool. Tijdens de voorbereidingsdagen bespreken de studenten twee lesvoorbereidingen met een vaklector. De vaklector tekent op de overzichtslijst als de lesvoorbereiding besproken is. Op de lesvoorbereiding noteert de vaklector de synthese van de bemerkingen. Aan de mentor legt de student op de voorziene stagedag de stagemap met het overzicht van de lessen voor. De mentor kijkt de overige lessen na.

Elke lesvoorbereiding moet dus vooraf worden nagekeken. Bij opmerkingen dient de stagiair de lesvoorbereidingen aan te passen of te herwerken voordat de stageles gegeven wordt. De herwerkte delen zijn op de voorbereiding gemarkeerd. Aanvullingen mogen ook met pen genoteerd worden. Gegeven lessen worden bewaard in een stagemap en zijn bij de mentor ter beschikking. Voor iedere les heeft de student aldus een nagekeken voorbereiding bij. De eerste versie en eventuele tweede worden samen aan de mentor afgegeven. Lesgeven met een niet-nagekeken lesvoorbereiding wordt niet getolereerd; de student mag de les niet geven en deze les dient ingehaald te worden. In dat geval vragen we dat de mentor contact opneemt met de stagecoördinator of één van de stagebegeleiders. Dit resulteert in een onvoldoende voor verantwoordelijkheidszin bij de attitudes.

De student maakt gebruik van het uitgebreide lesvoorbereidingssjabloon.

  • SEM 1: We vragen om voor de student 4 lesopdrachten van 50 minuten op te geven. De student vult zijn lesonderwerpen in op het digitale sjabloon van het stagerooster en voegt die toe aan zijn portfolio. Twee lessen  worden nagekeken door en besproken met een vaklector op de hogeschool. De andere lessen kijkt de mentor na.
  • SEM 2: Gespreid over twee dagen (periode 1) en vier dagen (periode 2) vragen we om aan de student respectievelijk 6 (periode 1) en 12 lesopdrachten (periode 2) van 50 minuten op te geven, bij voorkeur over de verschillende leergebieden. De mentor noteert deze lesopdrachten op het formulier ‘Stageopdrachten’ (zie stagewebsite). De andere tijd kan er aan  team teaching gedaan worden.

Hier vind je voorbeelden van lesvoorbereidingen uit de verschillende leerdomeinen.

Sjabloon

Aanvragen stageopdrachten

Sjabloon

Lesvoorbereiding

Leidraad

Lesvoorbereiding
Verwachtingen t.a.v. de mentor

Kies lesopdrachten, rekening houdend met wat studenten reeds in didactiek zagen.

Bespreek de lesopdrachten met de student.

Kijk de lesvoorbereidingen na en geef de student feedback.

Verwachtingen t.a.v. de student

Noteer je lesonderwerpen in het stageroostersjabloon en laad dit vervolgens op in je digitaal portfolio op Toledo. Druk dit rooster ook af en bewaar dit in je stagemap.

Laat elke les nakijken door de mentor of door een vaklector.

Bereid je lessen deels voor op de hogeschool. Andere lessen werk je zelfstandig uit en laat je op het afgesproken tijdstip door de mentor nakijken.

Indien nodig herwerk je de lesvoorbereiding tegen de start van de stage. Bij kleine herwerkingen markeer je die op definitieve lesvoorbereidingen.

5. Richtlijnen

Hieronder vind je de richtlijnen rond de lesonderwerpen van het 2e en 4e leerjaar.  ”

Meer info 2L

Lesonderwerpen voor de verschillende leergebieden

Meer info 4L

Lesonderwerpen voor de verschillende leergebieden

Meer info 2L en 4L

Stageflash leermeester LO
Verwachtingen t.a.v. de mentor

Kies lesopdrachten waarbij je rekening houdt met wat studenten reeds in de vakdidactiek zagen.