Tussentijds portfolio Actieve stage BSO: 1e deel

Het tussentijds portfolio wordt ong. in de helft van de stage afgegeven (map) en gepubliceerd (digitaal portfolio):

Voor de stage BSO: minimum twee dagen vooraf aan het reflectiegesprek met de stagebegeleider. (zie data stagekalender)

Map BSO

 • Onvolledigheidsfiche: aangeven of het portfolio volledig is of wat nog ontbreekt
 • Het uurrooster met handtekeningen mentoren voor de reeds afgewerkte uren.
 • Het evaluatieformulier en document beroepshoudingen ingevuld door alle stagementor(en) en gehandtekend. OF: digitaal doorgestuurd.
 • Actieve stage: De lesvoorbereidingen met commentaren van de mentor(en): gebundeld en per nummer.
 • Periodeplan (voor minstens 1 klas) (en in digitaal portfolio)

Digitaal Portfolio

Maak een nieuwe map: “stage BSO”. Hieronder plaats je:

 • De lesplannen (steeds vooraf aan de lesgeefmomenten)
 • Periodeplan (voor minstens 1 klas)
 • Het document mesotaken: De mesotaken worden telkens per stage verder aangevuld.

Maak een nieuwe map: “stage BSO”. Hieronder plaats je:

Verslag stage BSO:

 • Wat hoort een nieuwe leraar (LO) te weten?
 • Welk leerplan, eindtermen en ontwikkelingsdoelen, jaarplan gebruikt de mentor?
 • Welke zijn de taken van de leraar LO?
 • Alfabetische inventaris materiaal
 • Plattegrond zaal (zalen)
 • Rituelen, reglementen, afspraken voor de les LO
 • Lesopdrachten per klas
 • Beginsituatie per klas en per thema: Beweging- en persoonsdoelen (M- PM – C – DA)
 • Voor de stage BSO: Periodeplanning voor 1 klas volledig uitgewerkt (zie template Toledo)
 • Voor de stage BuO of Basis: Beschrijving en uitwerking thema (zie template Toledo)
 • Beschrijving en uitwerking mesotaak: op template mesotaken verder aanvullen en in kort verslag: niveau aantonen en beschrijven wat je hebt geleerd.

Reflectie stage BSO

 • Evaluatiedocumente: indien deze digitaal worden doorgestuurd door de stagementor worden deze in de map verslag geplaatst of ingescand.
 • Zelfevaluatie uitschrijven op basis van de rubrieken van het evaluatieformulier : persoonlijke reflectie op de te verwerven competenties en niveau
 • Document beroepshoudingen voor jezelf invullen
 • Leerzorg en Leerverslag: Beschrijf, volgens de cyclus van Korthagen, 1 situatie per onderwijsvorm uit je stage BuO, Basis en BSO waarbij je al handelend betrokken was.
 • Een beeld schetsen van welke talenten je bij jezelf hebt ontdekt en ingezet en in welke talenten de ander (mentor, leerlingen…) jou waardeert. Hulpvragen hierbij:
  • Wat wilde je in deze stageperiode vooral leren?
  • Wat maakte jou op stage de afgelopen weken blij, kwaad, ontgoocheld?
  • Op welke momenten was jij op je best? Wat waren hiervoor de ‘ingrediënten’, wat kwam steeds terug? à koppeling aan talenten
  • Wanneer had je een ‘minder of zwakker moment’? Wat kenmerkte deze momenten? Hoe trachtte je hiermee om te gaan?
 • Werkpunten en sterke punten formuleren (koppelen aan talenten)