PF verplichte stage BuO

In te dienen ten laatste zondagavond op het einde van deze stageweek.

Map BuO

 • Onvolledigheidsfiche: aangeven of het portfolio volledig is of wat nog ontbreekt
 • Het uurrooster voor 9 halve dagen: noteer wat je in elk uur gedaan hebt, eventuele mesotaken (kan ook buiten de lesuren), met handtekeningen mentoren voor de afgewerkte uren.
 • Observatie en Participatie stage-uren: De eventuele voorbereidingen met commentaren van de mentor(en):
 • Het document beroepshoudingen ingevuld door alle stagementor(en) en gehandtekend. Of digitaal doorgestuurd (te plaatsen in digitaal portfolio)

Digitaal portfolio

Maak een nieuwe map “Verplichte stage BuO”

 • De lesplannen van de participatie-uren
 • Het document mesotaken: De mesotaken worden telkens per stage verder aangevuld op de template. Een kort verslag in een word document.

Maak een nieuwe map “Verplichte stage BuO”

Verslag stage BuO

1 document met daarin:

 • Welke zijn de taken van de leraar LO binnen de school BuO?
 • Wat hoort een nieuwe leraar (LO) te weten?
 • Welk leerplan, eindtermen en ontwikkelingsdoelen, jaarplan gebruikt de mentor?
 • Alfabetische inventaris materiaal LO
 • Plattegrond zaal (zalen)
 • Rituelen, reglementen, afspraken voor de les LO
 • Lesopdrachten per klas
 • Beginsituatie per klas en per thema: Beweging- en persoonsdoelen (M- PM – C – DA)
 • Bij observatie andere lesuren dan LO-uren: beschrijf kort de observatie van de geobserveerde les, kiné, vergadering,… die je hebt bijgewoond vanuit een open observerende en participerende houding.

Reflectie stage BuO

1 document met daarin:

 • Document beroepshoudingen: stageweek BuO ingevuld door de mentor (indien deze via mail worden doorgestuurd)
 • Document beroepshoudingen voor jezelf invullen
 • Een beeld schetsen van welke talenten je bij jezelf hebt ontdekt en ingezet en in welke talenten de ander (mentor, leerlingen…) jou waardeert.
  Hulpvragen hierbij:
  • Wat wilde je in deze stageperiode vooral leren?
  • Wat maakte jou op stage de afgelopen weken blij, kwaad, ontgoocheld?
  • Op welke momenten was jij op je best? Wat waren hiervoor de ‘ingrediënten’, wat kwam steeds terug? à koppeling aan talenten
  • Wanneer had je een ‘minder of zwakker moment’? Wat kenmerkte deze momenten? Hoe trachtte je hiermee om te gaan?
 • Leerzorg en leerverslag: Beschrijf, volgens de cyclus van Korthagen, 1 situatie per onderwijsvorm uit deze stageweek BuO, waarbij je al handelend betrokken was.
 • Werkpunten en sterke punten formuleren (koppelen aan talenten) in functie van beroepshoudingen
 • Je beschrijft kort hoe je zal aantonen hoe je de werking van de school BuO op micro, meso en macro niveau hebt ervaren.

Op het supervisiegesprek maak je aan de hand van  een eigen gekozen, overtuigende wijze duidelijk: 

 • Hoe verloopt een week op school in het BuO? Dit zowel bekeken op micro, meso als macroniveau.
 • Welke rol en taken kan de leraar LO opnemen in het BuO en dit zowel op micro, meso als macroniveau?
 • Welke competenties zijn in deze school belangrijk als je hier wil werken?
 • Welke beroepshoudingen zijn in deze school belangrijk als je hier wil werken?
 • Welke waarden en normen zijn in deze school belangrijk?
 • ….