3LO Stageperiode 1 BSO/TSO

Inhoud en Planning

Actieve stage SO- 2de graad met D/A-finaliteit en de 2de en 3de graad A-finaliteit: 4 à 5 weken stage te plannen tijdens stageperiode 1: van 26 februari tot 29 maart 2024:

De stagiair kan de uren A-finaliteit (1e, 2e en 3e graad) aanvullen met uren D/A-finaliteit en uitzonderlijk ook D-finaliteit (1e en 2e graad).

  • 42u lesuren LO: min. 10u à 12u /week gedurende 4 à 5 weken, te plannen tijdens  de stageperiode 1. De eerste 2u lesuren zijn observatie-uren.
  • Mesotaken tijdens deze stage: min. 1 mesotaak uit te voeren op niveau 2-3: zie overzichtsdocument mesotaken, af te spreken met de stagementor en de stageschool. Aangewezen is om de implementatie van de vernieuwingen in het sec. onderwijs te verkennen en hieraan te participeren. 

De stagiair moet altijd aanwezig zijn tijdens de afgesproken stage-uren. Bij afwezigheid moet de stagiair de uren inhalen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de hogeschool en de stageplaats.

Indien de stagiair openluchtklassen heeft in deze stageperiode brengt hij / zij zo snel mogelijk de stageplaats hiervan op de hoogte. 

Stagecontactperiode: van 15 tot 19 januari 2024. 

De stagiair bezorgt voorafgaand aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker.

De stagiair brengt tevens de stagebezoeker op de hoogte van de coronamaatregelen geldend in zijn / haar stageschool. 

Bij een flexibel traject kan de stagiair in een andere periode de stage uitvoeren. Een aangepaste ECTS-fiche wordt opgesteld door de stagecoördinator. 

Evaluatie:

  • door de stagementor: tussentijds (na ong. de helft van de stageperiode) en op het einde van de stage vult de mentor het evaluatieformulier   én het document-beroepshoudingen nw in.

    De documenten worden volledig ingevuld en besproken met de stagiair in het kader van de stagebegeleiding en de evaluatie. De ingevulde codes op het evaluatieformulier bepalen mee het eindpunt voor deze stage. Een onvoldoende voor beroepshoudingen kan de code voor veldwerk doen zakken. Wanneer de stagementor dit wenst kunnen deze documenten worden opgestuurd  naar de hogeschool.

  • door de stagebezoeker: de stagiair krijgt 2x stagebezoek van een stagebezoeker van de hogeschool. Deze vult het EF Stage LO en het document-beroepshoudingen nw  in. 

  • door de stagebegeleider: tussentijds en op het einde van de stage vult de stagebegeleider het syntheserapport.

Indienen portfolio: Tussentijds en op het einde van de stage (min. twee dagen vooraf aan het tussentijds – en eindsupervisiegesprek met de stagebegeleider) maakt de stagiair het verslag volgens de Leidraad-Portfolio-stage-SO-D/A en A.

Supervisiegesprek: Tussentijds en na de stage wordt een supervisiegesprek gehouden. In de terugkomweken wordt het eindreflectie- en evaluatiegesprek met de stagebegeleider gepland.

De stagiair LO-AV doet tijdens deze stage de stageopdrachten voor het algemeen vak: zelfstandige stage:  stage 8.

Stageopdrachten

1. Actieve stage LO:

min. 40 LO les geven (na min. 2u observeren) waarbij de specifieke opdrachten worden uitgevoerd: evalueren, periodeplanning, differentiatie, kennismaken met de vernieuwingen secundair onderwijs. 

De stagiair werkt min. 1 periodeplan uit van min. 4 weken voor deze stageperiode voor min. 1 klas. De stagiair baseert zich op de leidraad voor het maken van een periodeplan aangebracht in GO2 en 3. Hij/zij bespreekt dit uitvoerig met de stagementor. De stagiair noteert deze op de Template-periodeplanning. 

De uitgewerkte periodeplanning komt vooraf aan de stage: tijdens de voorbereidingsweek,  onder de map taken in het digitaal portfolio.

In deze stageperiode komen differentiëren en evalueren aan bod.

2. Mesotaken:

1 mesotaak uit te voeren op niveau 2-3 (min. 10u). Bij voorkeur neemt de stagiair deel aan vakoverschrijdende initiatieven in het kader van de hervormingen van het secundair onderwijs (werkgroepen, projecten, flexi-uren, keuze-uren, co-teaching, …).  (in te vullen op het overzichtsdocument mesotaken)

3. Lesplannen

Het lesplan wordt gemaakt met de opgelegde lay-out vanuit de hogeschool, volledig volgens de leidraad bij het lesplan. Meer info over de afspraken rond het maken van het lesplan is ook terug te vinden op deze website onder stageformaliteiten. De stagiair geeft minimum drie dagen vóór de aanvang van de les de lesvoorbereiding af aan de stagementor ter inzage en verbetering. De stagiair maakt duidelijke afspraken i.v.m. tijdstip van indienen, wijze van indienen (via mail, papieren versie,…). De stagiair geeft vóór de les het verbeterde lesplan aan de stagementor. Op de achterzijde van het lesplan (blad 3) noteert de stagementor opmerkingen aangaande de gegeven les. De stagiair  vult nadien op blad 3 de nieuwe beginsituatie in en ook de werkpunten en sterke punten.

4. Portfolio:  

De stagiair maakt een tussentijds verslag en een eindverslag van de stageperiode 1 SO de volgens de leidraad-Portfolio-stage-SO.