Stage 3LO BuO: 3 weken

Inhoud en planning

Deze stage kan gepland worden tijdens stageperiode 2: van 22 april tot 7 juni 2024  

Indien de stagiair keuzetraject 1 (drie weken BuO) kiest,  kiest of hij / zij deze stage uitvoert in het BuBaO of BuSO.

Na de inleefstage van 1 week voert de stagiair in dezelfde stageschool nog drie weken stage uit:

  • 30u LO les geven
  • min. 1 mesotaak op niveau 3

De invulling van deze weken gebeurt in volledige samenspraak met de directie en mentoren.

De stagecontactperiode: van 25 maart tot 29 maart 2024: de stagiair verzamelt alle nodige informatie om de stage te kunnen aanvangen en noteert dit op het uurrooster per week met planning van te geven lessen, lesonderwerpen, mesotaak of taken,…

De student bezorgt via mail het uurrooster aan de stagebezoeker ten laatste op … maart

De stagiair brengt tevens de stagebezoeker op de hoogte van de coronamaatregelen geldend in zijn / haar stageschool. 

De stagiair moet altijd aanwezig tijdens de afgesproken stage-uren. Bij afwezigheid moet de stagiair de uren inhalen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de hogeschool en de stageplaats.

Bij een flexibel traject kan de stagiair in een andere periode de stage uitvoeren.

Indien de student op openluchtklassen gaat tijdens deze stageperiode brengt hij / zij de stagementor zo snel mogelijk op de hoogte.

Evaluatie:

  • door de stagementor: tussentijds en op het einde van de stage vult de mentor het  EF Stage LO én het document beroepshoudingen in.

    De documenten worden volledig ingevuld en besproken met de stagiair in het kader van de stagebegeleiding en de evaluatie. De ingevulde codes op het evaluatieformulier bepalen mee het eindpunt voor deze stage. Een onvoldoende voor beroepshoudingen kan de code voor veldwerk doen zakken. Wanneer de stagementor dit wenst kunnen deze documenten worden opgestuurd  naar de hogeschool.

  • door de stagebezoeker: de stagiair krijgt 1x stagebezoek van een stagebezoeker van de hogeschool. Deze vult het EF Stage LO en het document beroepshoudingen in. 

  • door de stagebegeleider: Na de afwerking van de stage vult de stagebegeleider het synthesrapport-Stage-LO in.

Portfolio: in te dienen volgens leidraad in de week na de stage, min. twee dagen voor het supervisiegesprek.

Supervisiegesprek: na de stage heeft de stagiair een supervisiegesprek met de stagebegeleider.

STAGEOPDRACHTEN

1. Actieve stage LO:

3 à 4 weken actieve stage, 30u LO geven ong. 8 à 10u LO les geven / week (totaal 30 lesuren)

Tijdens de stage BuO gaat de stagiair themagericht of taalontwikkelend werken. Dit betekent dat er binnen de lessen bewegingsopvoeding rond een thema wordt gewerkt of aan taalontwikkeling wordt gedaan. De stagiair bepaalt de inhouden van de lessen in samenspraak met de stagementor en / of klasleerkracht.

2. Mesotaak: 1 mesotaak uit te voeren op niveau 3. Een project wordt uitgewerkt voor de stageschool en uitgevoerd. 

3. Lesplannen: De lesvoorbereidingen worden gemaakt met de opgelegde lay-out vanuit de hogeschool, terug te vinden op de stagewebsite (zie Leidraad bij het lesplan). De stagiair geeft minimum twee dagen vóór de aanvang van de les de lesvoorbereiding af aan de stagementor ter inzage en verbetering. De stagiair maakt duidelijke afspraken i.v.m. tijdstip van indienen, wijze van indienen (via mail, papieren versie,…).

De stagiair geeft vóór de les het verbeterde lesplan aan de stagementor. Op de achterzijde van het lesplan (blad 3) noteert de stagementor opmerkingen aangaande de gegeven les. De stagiair  vult nadien op blad 3 de nieuwe beginsituatie in en ook de werkpunten en sterke punten.

4. Portfolio: Vooraf, tijdens en na de stage maakt de stagiair het portfolio stage BuO volgens de richtlijnen.

.