Didactische practica 3.1

 Bijkomende info kan de student vinden in de ECTS-fiche

Voor de herfstvakantie: Kennismaken met en ervaren van het werkveld voor het ontwikkelen van de beroepsidentiteit: cultuurcompetente leraar

Omgaan met kwetsbare doelgroepen, onderwijs in  grootstedelijke context, diversiteit in de school, brede school aanbod.

De stagiair wordt voorbereid op de uit te voeren opdrachten in de stageschool na de herfstvakantie:

– Taalontwikkelend les geven (TOL) en bewegend leren

– Co-teaching

– Brede School activiteiten

De voorbereiding bestaat uit gastcolleges, werkcolleges, werkbezoek aan het OCB en de stageplaats.

Planning en inhoud: zie TOLEDO.

Na de herfstvakantie:  Diversiteitsstage / maatschappelijke stage: stage in grootstedelijke context.

Per twee kiezen de studenten een stageschool uit de aangeboden lijst: een  (Brede) basisschool met specifieke projecten in Brussel. Contract en uurrooster worden ingevuld.De stage wordt ingegeven in LINK.

Planning van het OPO: zie Toledo

 

De inhoudelijke invulling van de stage wordt bepaald  in samenspraak met de mentor, de directie, de verantwoordelijke school, én de verantwoordelijke docenten van de hogeschool.

De student voert, samen met een medestudent (co-teaching), de afgesproken stage-uren uit in het eerste semester, volgens planning en afspraken: zie Toledo.

De uitgebreide beschrijving van de opdrachten is terug te vinden in Draaiboek stage grootstedelijke context.

De Brede School activiteiten kunnen ook plaats vinden op andere dagen in deze periode, rekening houdend met het uurrooster van de stagiair op de hogeschool.

De volgende doelen worden nagestreefd:(zie ook overzicht kerndoelen)

  • Het ontwikkelen en tonen van gepaste beroepshoudingen als toekomstig collega.
  • Communicatievaardigheden leren hanteren als lid van een onderwijsteam.
  • Creatief leren zoeken naar het ontwerpen én uitvoeren van taal-ontwikkelende initiatieven binnen de gegeven context van de school om aldus kinderen interactief te laten bewegen en het bewegend leren te stimuleren.
  • Werken in een vorm van co-teaching.
  • Zicht krijgen op de wijze waarop de Brusselse school in communicatie treedt met ouders en met de omgeving.
  • Kennis maken met uitgangspunten van ‘de Brede School’ en ervaren hoe deze kunnen worden toegepast binnen een bepaalde context.

Rol van de stagiair  tijdens deze stage:

  • Actief constructieve invulling
  • Participeren en exploreren
  • Uitwerken opdrachten
  • Co-teaching

De Stageovereenkomst-didactische-practica-3.1-2023-2024 wordt vooraf aan de stage per duo ingevuld en ondertekend door alle partijen.  De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool wordt getekend en correct wordt ingegeven in Link (deadline 13 oktober ’23).

Uitgebreide informatie over de werking van LINK en bijkomende stageformaliteiten kan je vinden op deze website bij het onderdeel “stageformaliteiten”.

 

Het uurrooster wordt uitgebreid besproken en opgesteld voor de vijf vrijdagen aanwezig op de stageschool en de brede school activiteit. Het uurrooster wordt in LINK geplaatst, samen met het contract. 

De voorbereidingen van de activiteiten worden genoteerd op  het lesplan  of de voorbereidingsfiche BR. Indien nodig kan ook op een andere wijze worden gecommuniceerd. 

Maak zeker gebruik van de leerplannen, agenda, … van de stageschool.

Afronding van de stage: Evaluatie door de stagementor met de Inschalingslijst productpunt en samenwerking , een peer en self assessment door de studenten: Zelf- en peerevaluatie, presentatie op de presentatiebeurs met evaluatie door de docenten op het presentatie (Evaluatie presentatie project)  en op het product.

De stagementor vult het EF in op het einde van de stage: Inschalingslijst productpunt en samenwerking

De studenten vullen het EF in op het einde van de stage: Zelf- en peerevaluatie

Voor de evaluatie van de presentatie wordt het volgende document gehandteerd: Evaluatie presentatie TOL project binnen Didactische Practica 3.1

Deze evaluaties worden ingediend op het moment van de presentaties. 

 

De uitwerking van de opdrachten worden gepresenteerd op de presentatiebeurs op de afgesproken datum.(zie Toledo)

Uurrooster en voorbereidingen worden gepost in het portfolio.

zie ook Draaiboek Draaiboek stage grootstedelijke context 2023-2024