2LO Stage 2

Inhoud en planning

ACTIEVE STAGE: eerste en tweede graad: van 19 april tot 7 mei 2021: Actieve stage eerste en tweede graad:

LO: 3 weken stage in dezelfde stageschool als stage 1: Min. 10u tot max. 15u LO. Les geven per week (totaal van min. 30u) 

Mesotaken:

Gespreid over de drie weken stage: 10u à 15u: bij voorkeur kennismaken en participeren aan de moderniseringen binnen het secundair onderwijs (flexi-uren, differentiatie-uren, co-teaching, teamvergadering),…

Stagecontactperiode: van 15 tot 26 maart 2021.

Het uurrooster (volledig en correct ingevuld)  staat online ten laatste op vrijdag 3 april 2020 –> 26 maart 2021.

Centrale accenten tijdens deze stageperiode:

  • Het optimaliseren van de actieve leertijd van de leerling secundair onderwijs,
  • Werken aan de persoonsdoelen: sociale vaardigheden en positief zelfbeeld, rollen.
  • Concepten: spelend onderwijzen, spelend leren: sportspelconcept/ de stap-voor-stap strategie.
  • Differentiatie en leerling gestuurde werkvormen
  • Lesvoorbereidingen
  • Mesotaken uit te voeren op niveau 2-3

Stagebezoek:

Tijdens deze stage krijgt de stagiair min.1x stagebezoek van een docent van de hogeschool. De stagebezoeker vult het evaluatieformulier en het document beroepshoudingen stage 2 in en plaatst deze in het portfolio van de stagiair.

De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker. De stagiair brengt tevens de stagebezoeker op de hoogte van de coronamaatregelen geldend in zijn / haar stageschool. 

Evaluatie:

De stagementor vult tussentijds (na ong. 1 week stage) en op het einde van de stage het evaluatieformulier en het document beroepshoudingen in.  Voor een digitale versie klik hier. 

Deze evaluatie wordt steeds samen met de stagiair besproken. Wanneer er zich problemen voordoen kan de stagementor steeds contact opnemen met de stagebegeleider van de hogeschool.

De stagebegeleider maakt het syntheserapport ST2 en bespreekt dit met de stagiair.

Portfolio: Vooraf, tijdens en na de stage maakt de stagiair het portfolio volgens de richtlijnen.Het indienen van het portfolio gebeurt op 17 mei 2020. Zie Leidraad-Portfolio-2LO-stage-2.

Supervisiegesprek:

Bij problemen wordt een tussentijds supervisiegesprek gepland met de stagebegeleider.

Op het einde van elke stage heeft de stagiair met de stagebegeleider een reflectie –en evaluatiegesprek. Het supervisiegesprek wordt gepland door de stagebegeleider. Deze planning komt op Toledo.

De stagiair is verplicht aanwezig.

De stagiair krijgt het syntheseverslag (met score van de stage) en reflecteert in het begeleidingsgesprek:  

De eigen zelfevaluatie en de talentgerichte reflectie wordt als uitgangspunt genomen voor de opbouw van het supervisiegesprek.

De stagiar bereidt het supervisiegesprek met de stagebegeleider voor aan de hand van enkele richtvragen: Het leren en de groei in het verwerven van de competenties op een bepaald niveau, en de ontwikkeling van het eigen talent staan hierbij centraal.

De stagiair LO-AV voert voor het AV de opdrachten uit volgens de leidraad op de stagewebsite: algemene vakken stage stage-6.

Deze stageopdrachten voor AV worden gepland op twee weken, de stageopdrachten LO op drie weken. 

Stageopdrachten

De stageopdrachten van stage 2 bestaan uit:

. Lo lesgeven: de stagiair geeft minimum 10 tot maximum 15 lestijden LO in de eerste en of tweede graad ASO per week waarvan minstens 6 verschillende lesopdrachten (totaal 30 uur).

. Mesotaken: zie inhoud en planning. De stagiair geeft een korte omschrijving van de mesotaken in het portfolio en vult aan op het document mesotaken.

De mentor beoordeelt de uitvoering van deze mesotaken op het document beroepshoudingen.

. Portfolio stage 2: de stagiair plaatst het verslag van deze stage in het digitale portfolio en geeft de papieren documenten in een ringmap af: zie Leidraad-Portfolio-2LO-stage-2