1LO Oefenschool

De oefenlessen worden gegeven onder begeleiding van de stagebegeleider van de hogeschool (tevens ook docent GO1.2) en de mentor LO van de oefenschool.

De stagiair geeft les samen met  1 of 2 partners. De stagiair bereidt elke les voor op het lesplan samen met  partner(s). De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

Na het lesgeven volgt een reflectie van de voorbije lessen en een voorbereiding van de volgende lessen. 

De stagiair is verplicht aanwezig tijdens deze oefenmomenten. 

Indien geen les wordt gegeven observeert de student de medestudenten – lesgevers. 

 • Optimaliseren van de actieve leertijd bewegingsopvoeding van de leerling basisonderwijs
 • Basisvaardigheden van het lesgeven verwerven met de doelgroep lager onderwijs
 • Lesvoorbereidingen voor de lessen bewegingsopvoeding in het basisonderwijs kunnen maken.
 • Leren observeren en reflecteren

Algemene afspraken:

 • Wij zijn gasten in deze oefenschool en gedragen ons dus respectvol in deze school t.o.v. lln., leerkrachten, directie en personeel.
 • Voorwaarden om een punt te krijgen: aanwezigheid is vereist. Elke afwezigheid moet geduid en gecompenseerd worden. De student neemt zo snel mogelijk zelf contact op met de docent om te bespreken op welke wijze compensatie mogelijk is. Het niet compenseren leidt tot een NA voor dit deel.
 • Bij ongewettigde afwezigheid, het niet tijdig vooraf verwittigen van afwezigheid aan de docent/stagementor/stageschool/duopartner/stagecoördinator of het niet naleven van de opgelegde stageverplichtingen krijgt de student een NA voor dit OPO. De volgende stage- of oefenlessen (waarvoor deze onwettige afwezigheid/onregelmatigheid van toepassing is) zullen voor de student onmiddellijk st​opgezet worden.
 • Iedereen van de groep is steeds twee lesuren aanwezig (ook al geeft de stagiair geen les).
 • De stagiair is tijdig in de oefenschool (minimum 15 minuten vooraf).
 • De stagiair komt in praktijkkledij (ook al geeft hij/zij geen les).
 • De stagiair brengt schrijfgerief en de observatieblad(en) mee (of op laptop).
 • De duopartner vult tijdens het lesgeven van de medestudent het observatieformulier in.
 • De stagiair gebruikt het materiaal van de school ter plaatse aanwezig (of zelf meebrengen). Er wordt niets uitgeleend van de hogeschool.

Afspraken i.v.m. de lesvoorbereiding:

 • De stagiair maakt een degelijk lesplan van de les, samen met de parter(s) (zie lesvoorbereiding 1e semester) dat hij/zij  moeten geven. De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.
 • De lesvoorbereiding wordt tijdig, vooraf aan het lesgeven, afgegeven op de datum afgesproken met de stagebegeleider. Het lesplan wordt vooraf nagekeken door de stagebegeleider.  De stagiair verbetert en geeft het verbeterde lesplan terug af vóór de aanvang van de les. Nadien post de stagiair het verbeterde lesplan in zijn digitaal portfolio.

Afspraken i.v.m. het les geven:

 • De stagiair geeft in een groepje van 3 (4) een lesdeel. De les vormt steeds één geheel. De stagiairs van het groepje bereiden samen de les (zie hoger lesvoorbereiding) voor en spreken zeer goed met elkaar af.
 • Indien één van de lesgevers niet aanwezig is nemen de partners over.
 • De planning voor het lesgeven staat op Toledo.
 • De stagiair wordt voor elk lesgeefmoment geëvalueerd door de stagebegeleider van de hogeschool aan de hand van het evaluatieformulier oefenschool.

Afspraken i.v.m. het observeren:

 • De lessen op de eerste dag zijn observatielessen van de lessen gegeven door de leraar LO van de oefenschool. De stagiair maakt met zijn groepje  de observatietaken. De stagiair plaatst de observatietaak ten laatste maandagavond in het digitaal portfolio onder 1LO: mapje: oefenschool: taken.
 • De stagiair observeert elke maandagvoormiddag tijdens de oefenschool.De stagiair vult het observatieformulier lesgever oefenschool in en bezorgt dit na de les aan de lesgevers. De stagiair observeert zeker de klas waar hij/zij de week nadien les aan zal geven.
 • De partner van de lesgever student vult mee samen met de docent van de hogeschool het evaluatieformulier oefenschool in. Nadien wordt dit samen besproken. Werkpunten en sterke punten worden ingevuld.