3BR stageformaliteiten fitnessstage 60u

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Voorafname stages

Er bestaat de mogelijkheid om de stages reeds in de zomervakantie te starten. Dit kan alleen na een gesprek met je stagebegeleider en het invullen van dit document.
 

Stageovereenkomst

De BR-3 Stageovereenkomst 2020-2021 wordt bezorgd aan de drie partijen. Dit contract kan digitaal worden ondertekend door de drie partijen (via Connective) of nog manueel op papier. Op het inlichtingenblad wordt dit aangegeven. 
De stageovereenkomst met de drie handtekeningen staat in LINK. Pas dan kan de stage worden aangevangen. 
 

Inlichtingenblad en risicoanalyse

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad OND-BaSO-B-D-Inlichtingenblad stage 2020-2021 in. Dit wordt ingegeven in LINK.

  • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats. De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse (of bezorgt een eigen risicoanalyse aan de student). Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document, samen met de risicioanalyse in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
  • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage (secundaire scholen): De student vult het inlichtingblad in met de info over de gekozen stageschool. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats. Hij / zij volgt de stage-aanvraag mee op in Lerarenstage. 
 

Opdrachtenoverzicht

Het Opdrachtenoverzicht  wordt vooraf aan de stage op Link geplaatst. De stagiair vult de gepresteerde uren in LINK .Bij elke wijziging wordt dit document aangepast, een nieuw document opgeladen bij ‘mijn aanwezigheden’. de stagebDgeleider en bezoeker worden zo snel mogelijk persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch). 
 

Gesprek met stagebegeleider

De stagiair heeft per stage minstens 3 gesprekken met de stagebegeleider.
 
Feedup-gesprek
De stage kan maar aanvatten nadat, samen met de stagebegeleider, de doelen en concrete opdracht zijn vastgelegd in het syntheseverslag.
Feedback/feedforward gesprek
In het midden van de stage wordt er een tussentijdse evaluatie gedaan. Hier wordt aangegeven wat de stagiair nog extra moet opnemen.
Afrondend supervisiegesprek
Ter afronding vindt er een reflectiegesprek plaast. Hier toont de stagiair aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.
De stagebegeleider vult telkens het synthesrapport aan en plaatst dit in het digitaal portfolio van de student. 

Voorbereidingsfiche

Indien er in het syntheseverslag gevraagd wordt om lesplannen te maken, kan dit via de Voorbereidingsfiche BR.

Evaluatieformulieren

Na de stage fitness moet zowel het EF Fitness of EF evenement of het EF actieve stage én het  Document beroepshoudingen worden ingevuld door de stagementor. Voor de digitale versie klik hier.

Ter afronding vindt er met de stagebegleider een reflectiegesprek plaast. Hier toont de stagiair aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.
 
Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Portfolio

Het portfolio wordt aangevuld zoals gevraagd en besproken in het syntheserapport.