1BR Bijscholingen

Inhoud en planning

De bijscholingen hebben als doel het diploma als Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs – Bewegingsrecreatie een meerwaarde te geven. Dit zijn bijkomende diploma’s/getuigschriften/attesten om  persoonlijke vaardigheden en curriculum uit te breiden.

In het eerste jaar moet de stagiair minimum 10 uren vormingscursus naar keuze volgen. Deze kunnen reeds opgestart worden in het eerste semester maar worden verrekend in het punt van BR: Didactische stage 1 (tweede semester).

Deelname-attest(en): posten in digitaal PF (1BR) ten laatste op 7 juni 2024. Opgelet een attest = GEEN  gehandtekend opdrachtenoverzicht!

Stageopdrachten

Alles wat de stagiair extra muros gerealiseerd heeft in functie van het diploma komt in het digitaal portfolio in het document “opbouw curriculum”.

Deze opbouw is een aanzet voor  het latere curriculum vitae van de stagiair.

 

Op het einde van het derde jaar legt de stagiair een diploma/getuigschrift/attest voor:

  • Ofwel van de Vlaamse Trainerschool (VTS) of van een andere organisatie. Bij dit laatste dient de stagiair vooraf een gemotiveerde aanvraag in te dienen waarbij wordt nagekeken of deze cursus evenwaardig is aan deze van de VTS (bij de stagecoördinator).
  • Ofwel heeft de stagiair een reeks attesten van de gevolgde bijscholingen

Dit diploma/getuigschrift, deze attesten dient de stagiair bij het laatste portfolio van het 3e jaar BR te voegen.