Welkom

Beste stagementor

Beste directeur

Beste student

 

Met je beide benen in de praktijk staan, dat doe je op stage.  Stages behoren dan ook tot de meest fundamentele leerervaringen voor de leraar in opleiding. Ze bieden aan elke student de gelegenheid om theoretische kennis te toetsen aan concrete onderwijssituaties, om reële onderwijservaring op te doen en om de eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Als student sta je niet alleen in die onderwijspraktijk.  De stagementor en de stagebegeleider spelen een cruciale rol tijdens de stage. Ze zijn er om het leerproces te begeleiden en te ondersteunen.  Erg belangrijk is dat je als student leert observeren en reflecteren op eigen handelen, maar ook de stagebegeleider en de stagementor kunnen iets leren van elke student.  Opleiden tot goede leraren doen we samen, in trialoog: student, stagebegeleider en stagementor. 

Met deze stagewebsite willen we alle betrokkenen bij de stagepraktijk duidelijk informeren, zodat een stevige basis wordt gelegd voor een optimale begeleiding van de student.

Je vindt hier enerzijds specifieke afspraken voor de stage terug en anderzijds de visie van waaruit we studenten willen opleiden en hoe we die doorheen de drie opleidingsfasen vertalen naar de praktijk. Een goede communicatie tussen deze drie actoren is cruciaal om optimale leerkansen te creëren.

Aan alle stagementoren en directies bij wie onze studenten kansen krijgen om hun competenties te ontwikkelen, waardoor ze als enthousiaste en bekwame leraren hun loopbaan kunnen aanvatten: een gemeende ‘dankjewel’!  Goed onderwijs start bij goed opgeleide leraren en dat maken we graag samen met jullie waar.

 

De docenten van de opleiding Educatieve Bachelor voor lager onderwijs

Ann Martin, directeur lerarenopleiding Odisee