Voorbereiding

Voor de aanvang van de keuzestage heeft de student op de hogeschool de module ‘zorg op school’ gevolgd waarin aandacht wordt besteed aan wat zorg in de basisschool eigenlijk inhoudt, zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk. In deze module worden colleges afgewisseld met gastsprekers en krijgen de studenten de opdracht om vanuit het kader van handelingsgericht werken (HGW) een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte op te volgen.

Tijdens de observatie voorafgaand aan de stage probeert de student de  beginsituatie van de te begeleiden leerlingen zo goed mogelijk te leren kennen.

Het is wenselijk dat de student inzicht krijgt in het zorgdossier van de leerlingen.

Voor de zorgstage observeert hij het verloop van diagnostische en remediërende activiteiten en neemt hij kennis van de administratieve taken van de mentor.

De student noteert zijn bevindingen in het sjabloon ‘Observatie en reflectie stage keuzestage’. 

De student vindt deze opdrachtenfiche in LINK bij de keuzestage. Hij post in LINK zijn observatie- en reflectieverslag. Een print van het observatieverslag komt in de stagemap.

Tijdens de observatiedag(en) maakt de student duidelijke afspraken met de mentor.
Lees meer…

 

De stagementor maakt met de student een stageplan op, waarin de eerder geformuleerde doelstellingen zo optimaal mogelijk kunnen worden gerealiseerd.

Bij aanvang van de stage bespreekt de student zijn eigen leerdoelen met de mentor.
De eerste stageweek zien we als een ingroeiweek, waarin de student aanvankelijk voornamelijk een observerende rol op zich neemt. In de loop van deze week evolueert de rol van de student naar participerende observatie. In de mate van het mogelijke neemt de student op het einde van de eerste stageweek een beperkt aantal opdrachten van de mentor over.

In de tweede stageweek neemt de student de taken van de mentor (in de mate van het mogelijke) volledig over.

De bibliotheek van de hogeschool bezit ongeveer alle methodes (handboeken) die gebruikt worden in de scholen. Toch vragen wij de mentor, indien mogelijk, een exemplaar ter inzage mee te geven aan de student.

Onze studenten maken, al dan niet in opdracht van de stagementor, heel wat werkbladen voor de leerlingen (oefeningen, teksten, kaarten, individualisatiefiches,…). De student overlegt met de mentor wat en wanneer in de stageschool kan gekopieerd worden.

 

De student in de derde opleidingsfase gebruikt het weekrooster in Scoodle en vult het volledig en correct in.  Een print van dit weekrooster komt in de stagemap.

Hij geeft eventuele wijzigingen altijd én tijdig door aan alle betrokken partijen nl. praktijkpedagoog,  bezoekende vakdocent en mentor.

Hij post het stagerooster minstens een week voor het begin van de stage in LINK en bezorgt het ook via mail aan de praktijkpedagoog en de bezoekende vakdocent.

De voorbereiding gebeurt thuis of in de hogeschool. Indien nodig kunnen de studenten de stageschool contacteren om verdere uitleg bij hun stageopdrachten te vragen of om nog enkele activiteiten bij te wonen.  Tijdens de voorbereidingsweek bespreken de studenten  met de praktijkpedagoog het verloop van de voorbereidingen en hun Kompas (MyCompass).

Studenten van het derde jaar bereiden alle lessen voor in een digitale agenda binnen Scoodle (www.scoodle.be).

Dit is een heel toegankelijk programma dat de studenten veel praktische voordelen biedt. Ook tijdens hun latere loopbaan als leerkracht kunnen de studenten dit programma gebruiken. 

De student volgt voor het invullen van de Scoodle-agenda de richtlijnen die tijdens de contactmomenten hierover werden meegegeven.  De diverse stappen van het leerproces moeten duidelijk aangegeven worden.

Hier vind je de handleiding om met Scoodle aan de slag te gaan. 

Hier vind je meer afspraken over de stagemap en de voorbereidingen.  Lees meer…

De student geeft aan de leerlingen een briefje mee voor de ouders waarin hij zijn  stage aankondigt en zichzelf kort voorstelt. (voor stage in graadsklas en stage in methodeschool).