Voorbereiding

Er is in de stageplanning een dag observatie vrijgemaakt om de klas waarin de student stage zal lopen te observeren. Waar hij participerend kan observeren, doet hij dit. Dit leidt meestal tot een beter beeld van de beginsituatie van de kinderen.

Ook zijn er drie dagen teamteaching gepland.

De dagen voorafgaand aan de effectieve stageperiode vervult de student aanvankelijk de rol van assistent en op een gegeven kantelmoment voorafgaand aan die effectieve stageperiode wordt de klasleerkracht assistent van de student. De rol (zie planning) die de mentor of student inneemt zal voor aanvang en tijdens de stage duidelijk besproken moeten worden.

Tijdens deze momenten (observatiedag en TT) vragen de studenten ook om de lesverlopen te bespreken waarbij zij assistent zijn van hun mentor, hun lesonderwerpen voor de momenten teamteaching waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor de lessen, maar ook de onderwerpen voor de komende stage zodat zij vanaf deze momenten kunnen starten met hun voorbereidend werk. Studenten starten immers graag tijdig met hun voorbereidend werk.

Observatie in een klas 3e graad:

 • maandag 25 januari 2021 (volledige dag)

Op deze observatiedag meldt de student zich eerst aan bij de directie.

Bij een eerste contact stelt hij zich kort voor. Eens in de klas kan de student de observatieopdracht uitwerken (zie document ‘observatieopdracht in de stageklas’)  en een gesprek met de mentor voeren.

Laad je observatieverslag op voor de aanvang van de stage en na de dagen teamteaching met de mentor. De observatieopdracht wordt vooraan in de stagemap gestoken.

Laad dit observatieverslag uiterlijk één dag na het laatste moment teamteaching op onder de naam: NAAM.VOORNAAM_Observatieopdracht_in_de_stageklas_xx_xx_202x”

De mentor is verantwoordelijk voor het opgeven van de lesonderwerpen en het stagerooster (eventueel in samenspraak met de student).

De student heeft deze stageperiode heel wat stageopdrachten uit te voeren en heeft daarvoor ook de nodige ruimte nodig in het stagerooster.

Wanneer er teamteaching gepland staat zullen er duidelijke afspraken moeten gemaakt worden op inhoudelijk en organisatorisch vlak (geven instructie, rol bij teamteaching, begeleiding …)

Wanneer de student deze onderwerpen krijgt, kijkt hij meteen gericht na of hij zich de lesactiviteiten concreet kan voorstellen. De student vraagt eventueel meer uitleg en spreekt (wanneer nodig) af hoe het teamteachen kan verlopen en stelt daarbij de nodige inhoudelijke en organisatorische vragen.

Bij heel wat onderwerpen, vooral dan wiskunde en Nederlands, is het nodig om heel goed te weten of het nieuwe leerinhouden betreft dan wel of het over verwerkings- of oefenopdrachten gaat.

 

 

 

Er zijn deze stageperiode 3 dagen teamteaching voor aanvang van de actieve stage gepland.

De voorbereidingen van de momenten teamteaching waarbij de student de verantwoordelijkheid neemt voor de lessen worden tijdig doorgegeven aan de mentor (in onderling overleg). (formulier lesvoorbereiding)

Eén lesvoorbereiding per halve dag teamteaching (student is verantwoordelijk) wordt ook opgeladen in LINK voor aanvang van deze momenten.

Teamteaching(TT) voor aanvang van de stage derde graad (zie stageplanning):

 1. Teamteaching in een klas derde graad: dinsdag 20 april 2020
 2. Teamteaching in een klas derde graad: dinsdag 4 mei 2021
 3. Inhaalmoment teamteaching: dinsdag 11 mei 2021

De studenten geven tijdens het eerste moment teamteaching een briefje gericht aan de ouders, mee aan de leerlingen van hun stageklas.

Hierin stelt de student zich voor en geeft hij aan dat hij gedurende een week in de klas van de zoon of dochter stage komt lopen. Eventuele opdrachten vanuit de hogeschool kunnen beknopt toegelicht worden.

Dit briefje wordt per stageperiode in LINK opgeladen en dit telkens de dag voor het eerste moment teamteaching.

Tijdens de stagevoorbereiding* werken de studenten minstens drie lesblokken op school, samen met hun medestudenten van de praktijkgroep.

De stagevoorbereiding* en de stagenawerking worden op elkaar afgestemd.

We geven hieronder de informatie over het verloop van de stagevoorbereiding.

Stagevoorbereiding*

Aan elke stageperiode gaat een voorbereidingsperiode vooraf. Eén voorbereidingsdag wordt de “sterretjesdag” genoemd. Tijdens deze dag stagevoorbereiding* werken de studenten minstens drie lesblokken op de campus, samen met de medestudenten van de praktijkgroep en raadplegen ze ook de praktijkpedagoog en de vakdocenten.

Per stageperiode is er één sterretjesdag voorzien.

De studenten zijn aanwezig op de campus op volgende dagen:

 • vrijdag 20 november 2020*(tweede graad)
 • woensdag 10 maart 2021*(derde graad)
 • dinsdag 12 mei 2021*(eerste graad)

Deze dag (of bij uitzondering na afspraak op een ander moment in de voorbereidingsweek) heeft de student een afspraak met de praktijkpedagoog. Tijdens een individueel contact met de praktijkpedagoog worden vragen beluisterd, het weekrooster besproken en voorbereidingen doorgenomen, e.a.

Ze contacteren deze voormiddag ook voldoende de aanwezige vakdocenten en spreken deze aan over hun voorbereidende werk.

De studenten sturen hierom drie lesdagen voor de sterretjesdag hun gerichte leervraag of leervragen over de ene of andere voorbereiding, lesfase, organisatievorm,…  door naar minstens 1 betrokken vakdocent(en). Deze vakdocent nodigt hen en nog enkele andere medestudenten tijdens de sterretjesdag uit voor een gesprek op een bepaald tijdstip.

Vragen die plots opkomen mogen zeker ook gesteld worden. Sluit gerust aan wanneer het mogelijk is.

Op de andere voorbereidingsdagen zijn de studenten vrij om thuis of op de campus te werken.

Vraag tijdig hulp aan de praktijkbegeleiders om te ondersteunen bij het voorbereiden. Spreek zelf af wanneer je hen kan contacteren.

Tijdens de stagenawerking komt dit zelfde leergroepje opnieuw samen met dezelfde vakdocent om over de uitvoering van de gegeven lessen voor dat leergebied te reflecteren.

De voorbereidingen worden met zorg opgemaakt. Vaardigheden die de student EBA LO doorheen semester 1 en 2 heeft geleerd mag hij niet overboord gooien.

Ook nu formuleert hij doelstellingen met zorg, omschrijft hij de voorkennis van de leerlingen, raadpleegt hij eindtermen en leerplannen en werkt degelijke reflecties vooraf en achteraf uit.

Document: Kijkwijzer sjabloon lesvoorbereiding

 

De student bezorgt het volledig en correct ingevulde stagerooster per mail aan de betrokken praktijkbegeleiders en dit ten laatste op vrijdag 5 maart 2021.

Dit stagerooster mag steeds vroeger doorgestuurd worden. De student gebruikt daarbij het sjabloon van de hogeschool. Zorg daarbij dat alles op 1 pagina past en concretiseer ook de lesonderwerpen. Start met de eerste lesdag (ook al is dit donderdag) om het stagerooster in te vullen. Afwijkende data moeten duidelijk aangegeven worden.

 • Vrijdag 5 maart 2021: doorsturen stagerooster derde graad

Het correcte stagerooster wordt op de aangegeven momenten ook opgeladen in het stageprogramma, LINK. Gebruik het aangeboden sjabloon.

Wanneer het stagerooster niet op 1 bladzijde wordt aangeboden dan wordt dit teruggestuurd met de vraag om het te herwerken.

De student bezorgt de lesvoorbereidingen ruim op voorhand aan de mentor. Hij spreekt af met de mentoren wanneer en hoe (papieren versie/ per mail) hij de voorbereidingen ter nazicht kan bezorgen.

De stagemap voor de eerste drie stagedagen wordt aan de mentor afgegeven ten laatste, minstens drie lesdagen, voor de aanvang van de eerste lesdag. Zo heeft de mentor tijd om één en ander in te kijken en wijzigingen voor te stellen.

Meteen wordt afgesproken wanneer de student de nagelezen voorbereidingen kan afhalen en verdere suggesties kan krijgen.

Op de eerste stagedag worden alle lessen tot en met de laatste stagedag in de map aangeboden. De werkbladen en bijlagen zijn aanwezig voor de eerste drie stagedagen.

De werkbladen of eventuele bijlagen voor de laatste twee stagedagen kunnen op de derde stagedag nog toegevoegd worden.

Alle aangeboden voorbereidingen blijven in de stagemap.

De student maakt op de stageschool of stagescholen kennis met het schoolteam: leerkrachten, directie, opvoedend personeel, administratief en technisch personeel. Hij/zij probeert met al deze mensen contact te zoeken en ook goede contacten te onderhouden.

Hij kan van het langdurige contact met de school gebruik maken om de werking van een schoolteam te ervaren.

De student bevraagt zich tijdens de contacten met de stageschool welke eisen gesteld worden aan het invullen van de schoolagenda van de leerlingen. De studenten volgen hier de aanwijzingen van de mentor.

De student houdt rekening met de planvaardigheden van de leerlingen.

Eventueel kunnen ze zelf ook een huiswerkopgave of lesopdracht voorzien. De studenten stellen ook vragen over een digitaal aanbod, platform, …

In je stagemap zitten de volgende gegevens:

 • voorblad met alle identificatiegegevens: stageperiode/ student/ mentor/
  praktijkbegeleiders/stageschool/ hogeschool
 • document ‘stageovereenkomst’ (ondertekend)
 • document ‘kijkwijzer sjabloon lesvoorbereiding
 • stagerooster (volledig ingevuld)
 • observatieverslag
 • lesreflecties (2EBA LO – per stagedag twee lesreflecties toevoegen + document ook opladen in LINK na de stage)
 • voorbereidingen, bordschema’s en ingevulde werkbladen in chronologische volgorde (géén bladen uit  handleidingen)

De stagemap met voorbereidingen is de hele stage ter inzage achteraan in de klas in functie van stagebezoek.
Het welslagen van een stage hangt grotendeels af van een goede voorbereiding: duidelijke en overzichtelijke lesschema’s, degelijke en vooraf ingevulde werkbladen, overzichtelijke bordschema’s, goede observaties tijdens de contacten met school en stageklas…

Stage lopen in een lagere school vraagt heel wat voorbereidingswerk.
Om de kosten voor onze planeet én voor jezelf zo laag mogelijk te houden, vragen we dat je  onderstaande punten in acht neemt.

 

 • Print de lesvoorbereidingen indien mogelijk recto verso (of zorg voor een verkleinde weergave). Je kan de voorbereidingen ook printen op gerecycleerd papier.
 • Gebruik geen plastic mapjes om de lesvoorbereidingen of observatieverslagen op te bergen.
 • Print de volledige bladzijde niet opnieuw voor kleine wijzigingen. Verbeter of vul aan met balpen.
 • Start niet elke lesfase op een aparte bladzijde. Beperk de witruimtes.
 • Print zelfgemaakte werkbundels niet in kleur. Print indien mogelijk recto verso. Voorzie geen voorblad waar alleen een tekening op staat.
 • Wanneer je een digitaal bord ter beschikking hebt: gebruik dit zeker om in kleur tekeningen, foto’s, … te tonen. Print niet nodeloos tientallen tekeningen.

Elke student dient binnen de stage de lessen R.K.-godsdienst te verzorgen op basis van het leerplan. Studenten die omwille van het levensbeschouwelijk karakter van hun stageschool niet aan deze verwachting kunnen voldoen, melden dit na het eerste contact met de stageschool aan hun praktijkpedagoog en de docent godsdienst van de opleiding. In samenspraak wordt nagegaan op welke manier de student een vervangtaak doet in het kader van de stage. Centraal in deze vervangtaak staat een christelijk-levensbeschouwelijke thematiek die op een open en verruimende manier didactisch wordt uitgewerkt en zo mogelijk ook gerealiseerd, met respect voor en in overeenstemming met het levensbeschouwelijk karakter van de stageschool.

 

 • Maak tijdens de observatiedag(en) en dagen teamteaching duidelijke afspraken met je mentor. Volgende punten kunnen daarbij zeker ter sprake komen:
  • het teamteachen en de rol die jij of de mentor zal vervullen
  • al dan niet begeleiden van de leerlingen naar de klas
  • kopiëren
  • gebruik van materiaal
  • vergoeding voor aangekocht materiaal
  • invullen klasagenda
  • klasschikking
  • ochtend- en avondgebed
  • geld ophalen
  • plaats waar je kan eten
  • coronamaatregelen
 1. Laat voor de stage nog iets van je horen, indien er wat te veel tijd ligt tussen de laatste  dag teamteaching en de eigenlijke stage.
 2. Wees steeds tijdig aanwezig (minstens een kwartier voor het begin van de lessen).
 3. Ga aan het begin en op het einde van de stage bij de directeur langs. Als er nog medestudenten op dezelfde school staan, probeer dan samen te gaan.
 4. Groet ook alle andere personen die je ontmoet op school (toekomstige collega’s, ouders,…)
 5. Indien je kopieën mag nemen op school, breng dan tijdig je originelen naar je mentor (niet de dag van de stage zelf).
 6. Ook andere materialen, media of lokalen dien je tijdig aan te vragen (TV, computer, klokjes, materiaal voor muzische opvoeding, turnzaal,…).
 7. Beperk telefonisch contact met je mentor zoveel mogelijk.
 8. Spreek je mentor en de bezoekende docenten aan met mevrouw of meneer – zeker in het bijzijn van derden.
 9. Informeer je over de geldende school- en klasregels en hou je daaraan. Lees er het schoolreglement van je stageschool op na. We denken daarbij aan regels in verband met kledij, gsm, piercings, snoepen, roken, petjes… Bedenk dat je een voorbeeldfunctie vervult. Leef zeker ook de coronamaatregelen na.
 10. Draag je verantwoordelijkheid van bij het binnenkomen op de school tot op het moment dat je ze verlaat.
 11. Spreek altijd AN op school, ook tegen je medestudenten.
 12. Hanteer de geldende coronamaatregelen