Realisatie

Stagebezoeken

Tijdens elke stageweek zijn twee bezoeken voorzien: één van elke praktijkbegeleider.

Elke bezoekende praktijkbegeleider kan beslissen om nog een extra stagebezoek af te leggen of om een andere docent te vragen om een bijkomend bezoek te doen.

Verslag bezoek praktijkbegeleider

Tijdens de momenten teamteaching, waarvoor de student de verantwoordelijkheid draagt, kan er een praktijkbegeleider van een andere praktijkgroep een coachend bezoek brengen. De student krijgt hiervan een verslag. Deze bezoeken gaan door in de tweede OF derde graad.

Tijdens elke effectieve stageperiode komen de twee praktijkbegeleiders van jouw praktijkgroep op stagebezoek.

Beide praktijkbegeleiders kunnen beslissen om nog een extra stagebezoek af te leggen of om een andere docent te vragen om een bijkomend bezoek te doen.

De bezoekende praktijkbegeleider maakt een verslag van de bijgewoonde les(sen). Dit wordt na de lesobservatie met de student besproken.

Voorbereiding, uitvoering (al dan niet in teamteaching), optreden, taalgebruik en attitudes worden hierbij geëvalueerd volgens de basiscompetenties.

De student zal met de didactische suggesties onmiddellijk rekening houden en ze zeker ook toepassen in de volgende stages.

De stageverslagen van de praktijkbegeleiders worden na de stagenawerking aan de studenten bezorgd.

De bezoekende praktijkbegeleiders kunnen als score zeer zwak, zwak, voldoende, ruim voldoende, goed of zeer goed, geven..

Document:  Verslag stagebezoek (zie LINK)

Document: Verslag coachend bezoek

Ondersteunend document:  Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties

Vermits de mentor de student voortdurend aan het werk ziet, met hem samenwerkt, kan hij/zij hem heel wat feedback geven. De student probeert rekening te houden met de gegeven feedback.

Als hij/zij weinig feedback krijgt, dan kan de student beleefd om feedback over de teamteaching, lessen en activiteiten vragen.

Een middel om de feedback per gegeven les of per stagedag te structureren is het stageschrift. Het wordt door de student aan de mentor aangeboden. De mentor kan via dit stageschrift aanbevelingen geven bij de teamteaching, de geobserveerde lessen of activiteiten.

Het stageschrift is verplicht en ligt achteraan in de klas ter inzage. Het wordt de studenten bij het begin van het academiejaar bezorgd door de hogeschool.

  • Begin je e-mail met: Beste (Dag) mevrouw of meneer + de naam van de mentor.
  • Sluit je e-mail af met “(Met) vriendelijke groeten” gevolgd door je voor- en familienaam op de volgende regel.
  • Beperk het mailverkeer: stuur niet om de haverklap een mail. Bundel je vragen en stuur die dan door.
  • Plaats geen berichten over de stage op Facebook en Twitter. Denk eraan: wat je op Facebook plaatst, kunnen meer mensen lezen dan je denkt. Blijf op dit vlak discreet en professioneel. Denk ook aan de privacy van jouw leerlingen.
  • … .

 

Afwezigheid tijdens de stage en inhaalmomenten

De student dient elke afwezigheid onmiddellijk te melden aan het secretariaat van de hogeschool, aan de directeur en de mentor van de stageschool en aan de praktijkbegeleiders.

Elke afwezigheid wegens ziekte wordt gewettigd met een doktersattest. Als de student gewettigd afwezig is of zijn stagelessen of observatiedag of teamteachingsactiviteiten om een andere reden niet kan geven, dan zullen de praktijkbegeleiders van de hogeschool naar andere geschikte data zoeken. Elk niet uitgevoerd stagemoment wordt op een ander moment ingehaald maar niet tijdens verplichte momenten op de campus als bijvoorbeeld de stagenawerking of verplichte lessen, e.a.

Inhaalmomenten voor of na de stageperiode

Activiteiten zoals sportdag, toneel, … , gepland tijdens de stageperiode worden eveneens ingehaald. De student neemt dan tijdens de stageperiode wel deel aan deze activiteiten.

De student brengt de praktijkbegeleiders tijdig op de hoogte van alle wijzigingen.

Er kan samen gezocht worden naar andere geschikte data om deze stagemomenten in te halen. Inhaalmomenten mogen niet doorgaan tijdens verplichte momenten op de campus als bijvoorbeeld de stagenawerking of verplichte lessen, e.a.

Wie op de school wenst te filmen of te fotograferen, vraagt hiervoor vooraf toestemming aan de directie. In geen geval kunnen foto’s of filmpjes openbaar worden gemaakt of vertoond via digitale weg.