Begeleiding (STAGE TWEEDE GRAAD REGULIERE STUDENTEN)

Begeleiding door de mentor

De mentor geeft voor, tijdens en na de stage feedback over het stageverloop. Hij noteert dit in het stageschriftje van de student en overloopt de aanbevelingen en sterke punten ook met de student.

De student geeft stageschrift aan de mentor af, vóór het begin van de eerste les (ook bij de momenten teamteaching).

Begeleiding door de hogeschool

De studenten krijgen een coachend bezoek van een praktijkbegeleider uit een andere praktijkgroep tijdens één van de momenten teamteaching waarbij ze zelf de verantwoordelijkheid dragen. Dit bezoek valt net voor de actieve stage tweede of derde graad. Deze bezoekende docent-coach laat de dag voor dit bezoek per mail weten dat hij op bezoek komt.

Wanneer de studenten een aanvullend bezoek wensen voor de stage eerste graad mogen ze dit vragen aan één van de praktijkbegeleiders. Deze regelen dan een bijkomend bezoek wanneer het mogelijk is. Dit bezoek is niet evaluerend maar wel coachend bedoeld. Dit verslag wordt ook niet bezorgd aan de praktijkbegeleiders.

Praktijkbegeleiders begeleiden de studenten voor, tijdens en na de stage. Het verloop van het stagebezoek wordt besproken met de student.

We verwijzen hier ook naar de stagevoorbereiding (sterretjesdagen), stagenawerking en feedbackgesprekken.