Voorbereiding

Er is in de stageplanning één dag vrijgemaakt om in de klas waarin de student stage zal lopen te observeren. Waar hij participerend kan observeren, doet hij dit. Het geeft vaak een beter beeld van de beginsituatie van de kinderen. Tijdens deze dag vragen de studenten ook naar hun lesonderwerpen voor de komende momenten teamteaching maar ook voor de effectieve stage zodat zij vanaf deze momenten kunnen starten met hun voorbereidend werk. Studenten starten graag tijdig met hun voorbereidend werk. Zij maken dit moment ook afspraken over de aanpak en hun rol tijdens de lesdagen teamteaching.

Observatie in een klas 2e graad:

 • dinsdag 13 oktober 2020 (voormiddag observatie/ namiddag participerende observatie)

Op deze observatiedag meldt de student zich eerst aan bij de directie.

Bij een eerste contact stelt hij zich kort voor. Eens in de klas kan de student de observatieopdracht uitwerken (zie document ‘observatieopdracht in de stageklas’)  en in gesprek gaan met de mentor.

Laad je observatieverslag op in LINK voor de aanvang van de stage en na de momenten teamteaching, voeg een print ervan toe aan je stagemap. De observatieopdracht wordt vooraan in de stagemap gestoken.

Laad dit observatieverslag uiterlijk na de momenten teamteaching op in LINK onder de naam: NAAM.VOORNAAM_Observatieopdracht_in_de_stageklas_xx_xx_202x”

 

De mentor is verantwoordelijk voor het opgeven van de lesonderwerpen en het stagerooster (eventueel in samenspraak met de student).Wanneer er teamteaching gepland staat zullen er duidelijke afspraken moeten gemaakt worden op inhoudelijk en organisatorisch vlak (geven instructie, rol bij teamteaching, begeleiding …)

Wanneer de student deze onderwerpen krijgt, kijkt hij meteen gericht na of hij zich de lesactiviteiten concreet kan voorstellen. De student vraagt eventueel meer uitleg en spreekt (wanneer nodig) af hoe het teamteachen kan verlopen en stelt daarbij de nodige inhoudelijke en organisatorische vragen.

Bij heel wat onderwerpen, vooral dan wiskunde en Nederlands, is het nodig om heel goed te weten of het nieuwe leerinhouden betreft dan wel of het over verwerkings- of oefenopdrachten gaat.

 

Er zijn per stageperiode een aantal momenten van teamteaching met de stagementor. (Zie stageplanning alternatieve planning november)

De dagen voorafgaand aan de effectieve stageperiode vervult de student aanvankelijk de rol van assistent en op een gegeven kantelmoment voorafgaand aan die effectieve stageperiode wordt de klasleerkracht assistent van de student. De rol (zie planning) die de mentor of student inneemt zal voor aanvang en tijdens de stage duidelijk besproken moeten worden.

De lesonderwerpen worden door de mentor opgegeven en zeker ook besproken met de student.

De voorbereidingen van de teamteachingsmomenten worden tijdig doorgegeven aan de mentor (in onderling overleg). (formulier lesvoorbereiding)

Eén lesvoorbereidingen per halve dag teamteachingsmoment waarvoor de student zelf de verantwoordelijkheid draagt, wordt ook opgeladen in LINK voor aanvang van deze momenten.

Teamteaching voor de studenten met een alternatieve stageplanning in november voor de stage tweede graad:

 • Volledige dag teamteaching met de mentor: dinsdag 20 oktober 2020 (de student assisteert de mentor tijdens de voormiddag maar bereidt de namiddaglessen zelf voor en  voert deze lessen ook uit. Hij/zij kan de mentor vragen om te assisteren maar moet hierover duidelijke aflspraken maken. Tijdens de namiddag kan er een coach op bezoek komen.)
 • Volledige dag teamteaching met de mentor: dinsdag 27 oktober 2020
  (de student bereidt de lessen van de voormiddag zelf voor en voert de lessen zelf uit. Hij/zij kan de mentor vragen om te assisteren. Op dit moment kan een coach op bezoek komen. Namiddag: student is assistent)

De studenten geven tijdens de eerste teamteaching een briefje gericht aan de ouders, mee aan de leerlingen van hun stageklas.

Hierin stelt de student zich voor en geeft hij aan dat hij gedurende een week in de klas van de zoon of dochter stage komt lopen. Eventuele taken vanuit de hogeschool kunnen beknopt toegelicht worden.

Dit briefje wordt per stageperiode in LINK opgeladen en dit telkens de dag voor aanvang van de teamteaching.

Aan elke stageperiode gaat een voorbereidingsperiode vooraf. De studenten met een alternatief stagetraject werken aan hun stage wanneer er voor hen geen lessen gepland zijn. De jaarplanning geeft aan wanneer deze studenten kunnen voorbereiden. Deze studenten werken zelfstandig maar kunnen steeds ondersteuning vragen aan de praktijkbegeleiders en de vakdocenten.

De student maakt voor deze periode een afspraak met de praktijkpedagoog

Tijdens een individueel contact met de praktijkpedagoog worden vragen beluisterd, het weekrooster besproken en voorbereidingen doorgenomen, e.a.

Ze contacteren eveneens per mail of via TEAMS voldoende vakdocenten en spreken deze aan over hun voorbereidende werk. Hiervoor sturen ze hun gerichte leervraag of leervragen over de ene of andere voorbereiding, lesfase, organisatievorm,…  door naar minstens 1 vakdocent(en). Deze vakdocent kan hen op een bepaald moment uitnodigen voor een gesprek over de leervraag of geeft feedback per mail of via TEAMS.

Vragen die plots opkomen mogen zeker ook gesteld worden.

Vraag tijdig hulp aan de praktijkbegeleiders om te ondersteunen bij het voorbereiden. Spreek zelf af wanneer je hen kan contacteren.

Deze studenten mogen aansluiten tijdens de stagenawerking op dinsdag 8 december 2020 maar dit is een vrijblijvende uitnodiging.

De voorbereidingen worden met zorg opgemaakt. Vaardigheden die de student EBA LO doorheen semester 1 en 2 heeft geleerd mag hij niet overboord gooien.

Ook nu formuleert hij doelstellingen met zorg, omschrijft hij de voorkennis van de leerlingen, raadpleegt hij eindtermen en leerplannen en werkt degelijke reflecties vooraf en achteraf uit.

Document: Kijkwijzer sjabloon lesvoorbereiding

De student bezorgt de lesvoorbereidingen ruim op voorhand aan de mentor. Hij spreekt af met de mentoren wanneer en hoe (papieren versie/ per mail) hij de voorbereidingen ter nazicht kan bezorgen.

De stagemap voor de eerste drie stagedagen wordt aan de mentor afgegeven ten laatste, minstens drie lesdagen, voor de aanvang van de eerste lesdag. Zo heeft de mentor tijd om één en ander in te kijken en wijzigingen voor te stellen.

Meteen wordt afgesproken wanneer de student de nagelezen voorbereidingen kan afhalen en verdere suggesties kan krijgen.

Op de eerste stagedag worden alle lessen tot en met de laatste stagedag in de map aangeboden. De werkbladen en bijlagen zijn aanwezig voor de eerste twee stagedagen.

De werkbladen of eventuele bijlagen voor de laatste vier stagedagen kunnen op de derde stagedag nog toegevoegd worden.

Alle aangeboden voorbereidingen blijven in de stagemap.

De student maakt op de stageschool of stagescholen kennis met het schoolteam: leerkrachten, directie, opvoedend personeel, administratief en technisch personeel. Hij/zij probeert met al deze mensen contact te zoeken en ook goede contacten te onderhouden.

Hij kan van het langdurige contact met de school gebruik maken om de werking van een schoolteam te ervaren.

De student bezorgt het volledig en correct ingevulde stagerooster per mail aan de betrokken vakdocent en praktijkpedagoog en dit ten laatste op de onderstaande datum:

 • Dinsdag 27 oktober 2020: doorsturen stagerooster tweede graad (alternatief traject november)

De student laadt het stagerooster minstens één lesweek voor het begin van de stage in LINK op en bezorgt het volledige stagerooster ook via mail aan de praktijkbegeleiders.

Dit stagerooster mag altijd vroeger doorgestuurd worden. De student gebruikt daarbij het sjabloon van de hogeschool. Zorg daarbij dat alles op 1 pagina past en concretiseer ook de lesonderwerpen. Start met de eerste lesdag om het stagerooster in te vullen. Afwijkende data moeten duidelijk aangegeven worden.

Het correcte stagerooster wordt op de aangegeven momenten ook opgeladen in het stageprogramma, LINK. Gebruik het aangeboden sjabloon.

Wanneer het stagerooster niet op 1 bladzijde wordt aangeboden dan wordt dit teruggestuurd met de vraag om het te herwerken.

De student bevraagt zich tijdens de contacten met de stageschool welke eisen gesteld worden aan het invullen van de schoolagenda van de leerlingen. De studenten volgen hier de aanwijzingen van de mentor.

De student houdt rekening met de planvaardigheden van de leerlingen.

Eventueel kunnen ze zelf ook een huiswerkopgave of lesopdracht voorzien. De studenten stellen ook vragen over een digitaal aanbod, platform, …

 

In je stagemap zitten de volgende gegevens:

De stagemap met voorbereidingen is de hele stage ter inzage achteraan in de klas in functie van stagebezoek.
Het welslagen van een stage hangt grotendeels af van een goede voorbereiding: duidelijke en overzichtelijke lesschema’s, degelijke en vooraf ingevulde werkbladen, overzichtelijke bordschema’s, goede observaties tijdens de contacten met school en stageklas…

Stage lopen in een lagere school vraagt heel wat voorbereidingswerk.
Om de kosten voor onze planeet én voor jezelf zo laag mogelijk te houden, vragen we dat je  onderstaande punten in acht neemt.

 • Print de lesvoorbereidingen indien mogelijk recto verso (of zorg voor een verkleinde weergave). Je kan de voorbereidingen ook printen op gerecycleerd papier.
 • Gebruik geen plastic mapjes om de lesvoorbereidingen of observatieverslagen op te bergen.
 • Print de volledige bladzijde niet opnieuw voor kleine wijzigingen. Verbeter of vul aan met balpen.
 • Start niet elke lesfase op een aparte bladzijde. Beperk de witruimtes.
 • Print zelfgemaakte werkbundels niet in kleur. Print indien mogelijk recto verso. Voorzie geen voorblad waar alleen een tekening op staat.
 • Wanneer je een digitaal bord ter beschikking hebt: gebruik dit zeker om in kleur tekeningen, foto’s, … te tonen. Print niet nodeloos tientallen tekeningen.

Elke student dient binnen de stage de lessen R.K.-godsdienst te verzorgen op basis van het leerplan. Studenten die omwille van het levensbeschouwelijk karakter van hun stageschool niet aan deze verwachting kunnen voldoen, melden dit na het eerste contact met de stageschool aan hun praktijkpedagoog en de docent godsdienst van de opleiding. In samenspraak wordt nagegaan op welke manier de student een vervangtaak doet in het kader van de stage. Centraal in deze vervangtaak staat een christelijk-levensbeschouwelijke thematiek die op een open en verruimende manier didactisch wordt uitgewerkt en zo mogelijk ook gerealiseerd, met respect voor en in overeenstemming met het levensbeschouwelijk karakter van de stageschool.

 

 • Maak tijdens de observatiedag duidelijke afspraken met je mentor. Volgende punten kunnen daarbij eventueel ter sprake komen:
  • al dan niet begeleiden van de leerlingen naar de klas
  • kopiëren
  • gebruik van materiaal
  • vergoeding voor aangekocht materiaal
  • invullen klasagenda
  • klasschikking
  • ochtend- en avondgebed
  • geld ophalen
  • plaats waar je kan eten
  • het teamteachen
 • Laat voor de stage nog iets van je horen, indien er veel tijd ligt tussen het laatste contactmoment en de eigenlijke stage.
 • Wees steeds tijdig aanwezig (minstens een kwartier voor het begin van de lessen).
 • Ga aan het begin en op het einde van de stage bij de directeur langs. Als er nog medestudenten op dezelfde school staan, probeer dan samen te gaan.
 • Groet ook alle andere personen die je ontmoet op school (toekomstige collega’s, ouders,…)
 • Indien je kopieën mag nemen op school, breng dan tijdig je originelen naar je mentor (niet de dag van de stage zelf).
 • Ook andere materialen, media of lokalen dien je tijdig aan te vragen (TV, computer, klokjes, materiaal voor muzische opvoeding, turnzaal,…).
 • Beperk telefonisch contact met je mentor zoveel mogelijk.
 • Spreek je mentor en de bezoekende docenten aan met mevrouw of meneer – zeker in het bijzijn van derden.
 • Informeer je over de geldende school- en klasregels en hou je daaraan. Lees er het schoolreglement van je stageschool op na. We denken daarbij aan regels in verband met kledij, gsm, piercings, snoepen, roken, petjes… Bedenk dat je een voorbeeldfunctie vervult.
 • Draag je verantwoordelijkheid van bij het binnenkomen op de school tot op het moment dat je ze verlaat.
 • Spreek altijd AN op school, ook tegen je medestudenten.
 • Hanteer de geldende coronamaatregelen