Realisatie

De student bundelt alles op een overzichtelijke en verzorgde manier.

Hij legt de gestructureerde stagemap met stageovereenkomst (en bijlagen), stagerooster, reflecties achteraf en voorbereidingen met bijlagen achteraan in de klas zodat de mentor en de praktijkbegeleiders alles vlot kunnen raadplegen.

Op de eerste stagedag worden alle lessen in de map aangeboden. De werkbladen of eventuele bijlagen voor de laatste vier stagedagen kunnen ten laatste op de derde stagedag nog toegevoegd worden.

Alle aangeboden voorbereidingen blijven in de stagemap.

Observatieverslagen, twee lesvoorbereidingen per dag, reflecties achteraf, … worden eveneens tijdig opgeladen.

Ten laatste drie lesdagen voor aanvang van de stage worden de twee voorbereidingen per stagedag (één per dagdeel) en ook de observatieverslagen opgeladen.

Afspraken:

  • Geef je stagemap met de voorbereidingen t.e.m. de derde stagedag aan de mentor af, minstens drie lesdagen voor het begin van de eerste les. Zo krijgen de mentoren de kans om de lesvoorbereidingen na te kijken en ze met jou te bespreken.
  • In samenspraak met de mentor kunnen voorbereidingen gemaild worden: je neemt die beslissing niet zelf.
  • De eerste stagedag, bied je alle lessen voor de hele stageperiode in de stagemap aan.
  • Laad per stagedag twee lesvoorbereidingen van verschillende leergebieden in LINK op en dit minstens drie lesdagen voor de aanvang van de eerste lesdag.

Bezoek van de praktijkbegeleiders

Tijdens de momenten teamteaching, waarvoor de student de verantwoordelijkheid draagt, kan er een praktijkbegeleider van een andere praktijkgroep een coachend bezoek brengen. Dit bezoek wordt gepland tijdens de stage tweed OF de stage derde graad.

Tijdens elke effectieve stageperiode komen de twee praktijkbegeleiders van jouw praktijkgroep op stagebezoek.

Beide praktijkbegeleiders kunnen beslissen om nog een extra stagebezoek af te leggen of om een andere docent te vragen om een bijkomend bezoek te doen.

De bezoekende praktijkbegeleider maakt een verslag van de bijgewoonde les(sen). Dit wordt na de lesobservatie met de student besproken.

Voorbereiding, uitvoering (al dan niet in teamteaching), optreden, taalgebruik en attitudes worden hierbij geëvalueerd volgens de basiscompetenties.

De student zal met de didactische suggesties onmiddellijk rekening houden en ze zeker ook toepassen in de volgende stages.

De stageverslagen van de praktijkbegeleiders worden na de stagenawerking aan de studenten bezorgd.

De bezoekende praktijkbegeleiders kunnen als score zeer zwak, zwak, voldoende, ruim voldoende, goed of zeer goed, geven..

Document:  Verslag stagebezoek (zie LINK)

Document: Verslag coachend bezoek (Dit wordt niet gegeven aan de praktijkbegeleiders van de eigen praktijkgoep. Dit verslag is ter ondersteuning van de student en enkel voor de student bedoeld.)

Ondersteunend document:  Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties

Vermits de mentor de student voortdurend aan het werk ziet, kan hij/zij hem heel wat feedback geven. De student probeert rekening te houden met de gegeven feedback.

Als hij/zij weinig feedback krijgt, dan kan de student beleefd om feedback over het teamteachen, de lessen en activiteiten vragen.

Een middel om de feedback per gegeven les of per stagedag te structureren is het stageschrift. Het wordt door de student aan de mentor aangeboden. De mentor kan via dit stageschrift aanbevelingen geven bij het teamteachen, de geobserveerde lessen of activiteiten.

Het stageschrift is verplicht en ligt achteraan in de klas ter inzage. Het wordt de studenten bij het begin van het academiejaar bezorgd door de hogeschool.

  • Begin je e-mail met: Beste (Dag) mevrouw of meneer + de naam van de mentor.
  • Sluit je e-mail af met “(Met) vriendelijke groeten” gevolgd door je voor- en familienaam op de volgende regel.
  • Beperk het mailverkeer: stuur niet om de haverklap een mail. Bundel je vragen en stuur die dan door.
  • Plaats geen berichten over de stage op Facebook en Twitter. Denk eraan: wat je op Facebook plaatst, kunnen meer mensen lezen dan je denkt. Blijf op dit vlak discreet en professioneel. Denk ook aan de privacy van jouw leerlingen.
  • … .

 

Afwezigheden tijdens de stage en inhaalmomenten

De student dient elke afwezigheid onmiddellijk te melden aan het secretariaat van de hogeschool, aan de directeur en de mentor van de stageschool, aan de praktijkbegeleiders.

Elke afwezigheid wegens ziekte wordt gewettigd met een doktersattest. Als de student gewettigd afwezig is of een observatiemoment niet kan volgen, momenten van teamteaching niet kan uitvoeren, zijn stagelessen om een andere reden niet kan geven, dan zullen de praktijkbegeleiders van de hogeschool naar andere geschikte data zoeken. Elk niet uitgevoerd stagemoment wordt op een ander moment ingehaald maar niet tijdens verplichte momenten op de campus als bijvoorbeeld de stagenawerking of verplichte lessen, e.a.

Inhaalmomenten voor of na de stageperiode

Activiteiten zoals sportdag, toneel, … , gepland tijdens de stageperiode worden eveneens ingehaald. De student neemt dan tijdens de stageperiode wel deel aan deze activiteiten en neemt ook zijn rol als leerkracht op.

De student brengt de praktijkbegeleiders tijdig op de hoogte van alle wijzigingen.

Er kan samen gezocht worden naar andere geschikte data om deze stagemomenten in te halen.

Inhaalmomenten mogen niet doorgaan tijdens verplichte momenten op de campus als bijvoorbeeld de stagenawerking of verplichte lessen, e.a.

Wie op de school wenst te filmen of te fotograferen, vraagt hiervoor vooraf toestemming aan de directie. In geen geval kunnen foto’s of filmpjes openbaar worden gemaakt of vertoond via digitale weg.