Evaluatie

Evaluatie door de mentor

De mentor evalueert de stage door een beoordelingsformulier in te vullen en te bezorgen aan de student of praktijkbegeleider.

  • Geef het evaluatieformulier bij het begin van de stage af, zodat de mentor weet welke aspecten hij moet beoordelen.
  • De mentor kan het formulier meegeven met jou op het einde van de stage of zo snel mogelijk opsturen naar de hogeschool. In dat geval dient hij de naam van de praktijkpedagoog op de omslag te vermelden.
  • Wanneer de mentor dit formulier digitaal aanvult dan mailt hij dit zelf naar de betrokken praktijkpedagoog. Hij voorziet het document van de nodige handtekeningen. Hij bezorgt ook nog een geprint exemplaar aan de student.

Evaluatie door de hogeschool

De studenten krijgen een score op 20 voor het OPO Stage 2. De student is geslaagd wanneer hij minstens 10/20 behaalt voor dit OPO.

Voor dit opleidingsonderdeel is er geen tolerantie mogelijk.

 

Er wordt op jaarbasis één syntheseverslag stage tweede jaar gemaakt en bezorgd aan de studenten. Dit is een syntheseverslag op basis van de stage in de tweede, derde en eerste graad.

De studenten krijgen hier per stageperiode een score “zeer zwak, zwak, voldoende, ruim voldoende, goed of zeer goed”.

Een praktijkbegeleider maakt de synthese op basis van de lesvoorbereidingen, mondelinge en schriftelijke beoordeling door mentoren en/ of directie van de stageschool, stageverslagen van bezoekende praktijkbegeleiders, de kwaliteit van de reflecties vooraf en achteraf op de voorbereidingen, de reflectieverslagen, het feedbackgesprek en het stageschrift. Het stipt en volledig opladen van de documenten in Link wordt eveneens meegenomen in de beoordeling.

De aanwezigheid en betrokken medewerking bij alle stageactiviteiten is vereist.

Dit syntheseverslag vormt de basis van de evaluatie door het docententeam.

Na EP2 wordt het syntheseverslag aan de student bezorgd, eventueel voorzien van de nodige mondelinge toelichting. Dit syntheseverslag wordt één dag na de bekendmaking van de punten opgeladen in LINK.

 

 

De eisen gesteld voor OPO Stage in de verschillende opleidingsfasen liggen vast in het document: gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties.
Voor OPO Stage 2 is geen tweede examenkans mogelijk binnen eenzelfde academiejaar.

Aanwezigheid is vereist op alle activiteiten (observatiemomenten, momenten teamteaching, stagevoorbereiding, effectieve stage, stagenawerking, feedbackgesprekken …) georganiseerd in het kader van het OPO Stage 2.

Het is immers de examencommissie die zich in een deliberatievergadering op het einde van de examenperiode moet uitspreken over een definitief cijfer. Pas daarna kan de examenperiode worden gesloten.
De student is geslaagd wanneer hij tenminste 10/20 behaalt voor Stage 2.
Het cijfer 10 wil zeggen dat de student kredietwaardig is om de stage in het derde jaar van de opleiding aan te vatten, maar wel op eigen risico.
Een student die minder dan 10 behaalt, heeft de credits voor stage niet verworven.
Dit betekent dat hij op stage onvoldoende presteert of dat hij onvoldoende vordering maakte om Stage 3 op te nemen.
Voor dit OPO is er geen tweede examenkans mogelijk binnen één academiejaar.

Ongewettigde afwezigheid kan aanleiding geven tot een tekort voor de praktijk. Attitudes vormen een belangrijk element in de evaluatie van de stage.

Ontvreemden of achterhouden van didactisch materiaal uit de mediatheek, stageschool, van een medestudent is een uiting van een ernstig attitudeprobleem en kan leiden tot een tekort voor het OPO Stage 2.

Een score zwak of zeer zwak op taal of één van de decretaal bepaalde basiscompetenties van de leerkracht lager onderwijs kan aanleiding geven tot een tekort voor het OPO Stage2.

Eén zeer zwakke of zwakke score voor stage tweede graad, derde graad of stage eerste graad kan leiden tot een tekort voor het OPO Stage 2.

Op het syntheseverslag wordt een beoordeling gegeven per stageperiode uitgedrukt als zeer zwak, zwak, voldoende, ruim voldoende, goed of zeer goed.

Hier wordt ook een jaarscore, uitgedrukt in een cijfer op 20, bepaald voor de drie stageperiodes doorgemaakt in 2EBA LO, nl. stage 2.

‘De score voor het OPO Stage is niet het resultaat van een rekenkundige benadering van de deelscores voor de onderscheiden functionele gehelen. Het is wél de uitkomst van deliberatie binnen het opleidingsteam, waarbij rekening wordt gehouden met de opeenvolgende prestaties voor het OPO, het niveau van professioneel functioneren en de evolutie daarin en verder de groei in de attitudes.’

Studenten die voor de stage eerste graad in 2EBA LO de score zeer zwak of zwak behaalden begeleiden in semester 5 géén openluchtklassen.

Zo krijgen zij meer tijd om de stage in het eerste leerjaar (3EBA LO) grondiger voor te bereiden.

De eindscore van Stage 2 en de beoordeling van de stages in de tweede, derde en eerste graad worden pas meegedeeld bij vrijgave van de resultaten na EP2.