Doel

Realiseren van de gedragsindicatoren van de leraar in opleiding op doorgroeiniveau o.a.
 • Zelfstandig het lesprogramma voor één of anderhalve lesweek kunnen uitwerken en realiseren in elke graad van de lagere school.

 • Autonoom en in het Standaardnederlands leerlingen bij hun leer- en ontwikkelingsproces begeleiden, rekening houdende met de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elke leerling. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert de student concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen, ondersteund door mediawijze ICT-toepassingen. De student kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes, heeft aandacht voor de diversiteit in de klas.

 • Onder begeleiding van een praktijkpedagoog en twee vakdocenten, met medestudenten een ‘proefactiviteit’ voorbereiden en geven in een praktijkschool. (nvt acjaar 2021 omwille van de coronamaatregelen)

 • Eigen, creatieve inbreng en een zelfstandige werkattitude van de student worden beoogd.

 • Geven en ontvangen van feedback.

 • Reflecties uitwerken over de aanpak in de klas om meer bewust te worden van het eigen leren en het leren van anderen.

 • Eigen functioneren bijsturen en innoveren aan de hand van een systematische en kritische reflectie op de eigen professionele praktijk vanuit relevante theoretische denkkaders en inzichten uit onderwijsonderzoek.

 • Teamteachen

 • Standaardnederlands expressief hanteren in communicatie met leerlingen, directie, mentoren en docenten.

 • Een correcte spelling en zinsbouw hanteren.

 • Ouderbetrokkenheid stimuleren.

 • Verder ontwikkelen van een culturele grondhouding.