Realisatie

Voor de aanvang van de stage neemt de student nog eens contact met de mentor, zeker indien er veel tijd ligt tussen de laatste observatie- of contactdag en de eigenlijke stage.

Meer afspraken m.b.t. realisatie …

We willen als hogeschool inzetten op een omgeving waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag en waar dit – mocht het zich toch voordoen – ernstig genomen en aangepakt wordt. Lees meer…

De student bundelt alles op een overzichtelijke en verzorgde manier in een stagemap. Hij legt de gestructureerde stagemap met stagecontract, stagerooster, reflecties achteraf en voorbereidingen met bijlagen achteraan in de klas zodat de mentor en de bezoekende docenten alles vlot kunnen raadplegen.

Op de eerste stagedag worden alle lessen – met bijlagen – in de map aangeboden.  Alle aangeboden voorbereidingen blijven in de stagemap.

Observatieverslagen, alle lesvoorbereidingen, reflecties achteraf, … worden eveneens tijdig opgeladen in LINK. Deadline: zie stageplanning

Afspraken:

  • Geef je stagemap met de voorbereidingen voor het begin van de eerste les aan de mentor af. Zo krijgen de mentoren de kans om de lesvoorbereidingen na te kijken en ze met jou te bespreken.

  • In samenspraak met de mentor kunnen voorbereidingen doorgemaild worden: je neemt die beslissing niet zelf.

  • De eerste stagedag, bied je alle lessen voor de hele stageperiode in de stagemap aan.

  • Laad per stagedag alle lesvoorbereidingen van verschillende  in LINK op en dit volgens afspraken (deadline: zie stageplanning).

Doorheen alle stages (semester 1 + 2) worden minimaal 3 stagebezoeken ingepland, die door de stagebegeleiders worden uitgevoerd.

De stagebegeleiders kunnen beslissen om nog een extra stagebezoek af te leggen of om een andere docent te vragen om een bijkomend bezoek te doen.

De bezoekende docent maakt een verslag van de bijgewoonde les(sen). Dit wordt na de lesobservatie met de student besproken.

Voorbereiding, uitvoering, optreden, taalgebruik en attitudes worden hierbij geëvalueerd volgens de basiscompetenties.

De stageverslagen van de docenten worden na de stage aan de studenten bezorgd.

De student zal met de didactische suggesties onmiddellijk rekening houden en ze zeker ook toepassen in de volgende stages.

De bezoekende stagebegeleiders geven als score zeer zwak, zwak, voldoende, ruim voldoende, goed of zeer goed.

Ondersteunend document:  Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties

Vermits de mentor de student voortdurend aan het werk ziet, kan hij/zij hem heel wat feedback geven. De student probeert rekening te houden met de gekregen feedback.

Als hij/zij wat te weinig feedback krijgt, dan kan de student beleefd om feedback over de lessen en activiteiten vragen.

Een middel om de feedback per gegeven les of per stagedag te structureren is het stageschrift. Het wordt door de student aan de mentor aangeboden. De mentor kan via dit stageschrift aanbevelingen geven bij de geobserveerde lessen of activiteiten.

Het stageschrift is verplicht en ligt achteraan in de klas ter inzage. Het wordt de studenten bij het begin van het academiejaar bezorgd door de hogeschool. Na elke stageperiode bezorgen de studenten dit stageschriftje aan hun praktijkbegeleiders.

  • Begin je e-mail met: Beste (Dag) mevrouw of meneer + de naam van de mentor.

  • Sluit je e-mail af met “(Met) vriendelijke groeten” gevolgd door je voor- en familienaam op de volgende regel.

  • Beperk het mailverkeer: stuur niet om de haverklap een mail. Bundel je vragen en stuur die dan door.

  • Plaats geen berichten over de stage op Facebook en Twitter. Denk eraan: wat je op Facebook plaatst, kunnen meer mensen lezen dan je denkt. Blijf op dit vlak discreet en professioneel. Denk ook aan de privacy van jouw leerlingen.

  • … .

Afwezigheden tijdens de stage en inhaalmomenten

De student dient elke afwezigheid onmiddellijk te melden aan het secretariaat van de hogeschool, aan de directeur en de mentor van de stageschool en aan de praktijkbegeleiders.

Elke afwezigheid wegens ziekte wordt gewettigd met een doktersattest. Als de student gewettigd afwezig is of zijn stagelessen of proefactiviteit om een andere reden niet kan geven, dan zullen de praktijkbegeleiders van de hogeschool naar andere geschikte data zoeken. Elk niet uitgevoerd stagemoment wordt op een ander moment ingehaald maar niet tijdens verplichte momenten op de campus als bijvoorbeeld de leergroep of verplichte lessen, e.a.

Inhaalmomenten voor of na de stageperiode

Activiteiten zoals sportdag, toneel, … , gepland tijdens de stageperiode worden eveneens ingehaald. De student neemt tijdens de stageperiode wel deel aan deze activiteiten.

De student brengt de praktijkbegeleiders tijdig op de hoogte van alle wijzigingen.

Er kan samen gezocht worden naar andere geschikte data om deze stagemomenten in te halen.

Inhaalmomenten mogen niet doorgaan tijdens verplichte momenten op de campus als bijvoorbeeld de stagenawerking of verplichte lessen, e.a.

Wie op de school wenst te filmen of te fotograferen, vraagt hiervoor vooraf toestemming aan de directie. In geen geval kunnen foto’s of filmpjes openbaar worden gemaakt of vertoond via digitale weg.