Begeleiding

Schriftelijk voorbereiden is voor een beginnende student geen eenvoudige opdracht. Er moet met veel aspecten rekening gehouden worden: de leerlingen die allemaal verschillen, de leergebieden, de handboeken, de leerplannen, de eisen van de mentoren, de materiële omstandigheden…

Het welslagen van een stage hangt grotendeels af van een goede voorbereiding: duidelijke en overzichtelijke lesschema’s, goede observatie tijdens de contacten met school en stageklas,… Met een ‘kladje’ als voorbereiding lukt een stage echt niet!

De studenten staan er niet alleen voor. Docenten begeleiden de studenten voor, tijdens en na de stage. De stagevoorbereiding begint in de hogeschool zelf (mediatheek, klaslokalen) en gaat thuis verder. Voor elke stage zijn verschillende voorbereidingsdagen, het is aan de student om deze voorbereidingstijd goed te gebruiken. Zij kunnen dan de vakdocenten en praktijkpedagogen contacteren. Zij zijn op aangekondigde momenten aanwezig in de hogeschool: mediatheek of een ander lokaal. Zij helpen bij het raadplegen van handboeken of opzoeken van documentatie, geven suggesties bij het uitwerken van lessen, kijken voorbereidingen na die ter nazicht vrijwillig worden afgegeven…

De lesvoorbereidingen worden in de mate van het mogelijke door vakdocenten nagekeken. In principe is het niet nodig de mentoren buiten de voorziene regeling te contacteren. De student spreekt dit af met de mentor.Het is voor de pedagogen en docenten echter onmogelijk àl het voorbereidend werk na te zien.

De lesvoorbereidingen worden voorafgaand aan de stage aan de mentor bezorgd, op een afgesproken moment (overzicht stageplanning). Aan de mentor wordt gevraagd deze na te kijken, goed te keuren en/of te laten herwerken. Voorbereidingen kunnen volgens afspraak tussen mentor en student gemaild worden en/of op papier in een stagemap bezorgd worden. De student mag er niet van uitgaan dat mailen volstaat.

Bemerkingen worden op de voorbereiding zelf genoteerd of gemaild naar de student. De student maakt deze voorbereiding opnieuw of vult ze aan. De oorspronkelijke voorbereiding met de bemerkingen of de gemailde feedback wordt achteraan in de stagemap Zo kan men zien in welke mate de student hiermee rekening hield.
Studenten posten hun lesvoorbereiding tijdig (data: zie stageplanning) in LINK.

Tijdens de actieve stage krijgt de student bezoek van de praktijkbegeleiders.
Bezoekende docenten schrijven een verslag van hun stagebezoek en bezorgen dit na de stage aan de student, dit kan digitaal of op papier. Het is wenselijk dat de docenten de kans krijgen de bijgewoonde les te bespreken met de stagiair.

Schriftelijk voorbereiden is voor een beginnende student geen eenvoudige opdracht. Er moet met veel aspecten rekening gehouden worden: de leerlingen die allemaal verschillen, de leergebieden, de handboeken, de leerplannen, de eisen van de mentoren, de materiële omstandigheden…

We vragen aan dat mentor dat:

  • de mentor tijdig de lesonderwerpen opgeeft.  Hij neemt de info op de stagewebsite over deze stage door en houdt er rekening mee (o.a. verwachtingen naar de student toe, …).

  • de mentor de tijd neemt om tijdens de observatiedagen de vragen van de student te beantwoorden.  De mentor geeft de nodige info over de beginsituatie van de leerlingen.

  • de mentor de lesvoorbereidingen die hij/zijn ontvangt na te kijken, goed te keuren en/of te laten herwerken. De lesvoorbereidingen worden voorafgaand aan de stage aan de mentor bezorgd, op een afgesproken moment (overzicht stageplanning). Voorbereidingen kunnen volgens afspraak tussen mentor en student gemaild worden en/of op papier in een stagemap bezorgd worden. De student mag er niet van uitgaan dat mailen volstaat.

  • de mentor de bemerkingen op de voorbereiding zelf noteert of mailt naar de student. De student maakt deze voorbereiding opnieuw of vult ze aan. De oorspronkelijke voorbereiding met de bemerkingen of de gemailde feedback wordt achteraan in de stagemap. Zo kan men zien in welke mate de student hiermee rekening hield.

We verwachten dat de student

  • zijn voorbereidingen tijdig naar de mentor doorstuurt, zodat deze de kans krijgt de voorbereidingen na te lezen en van commentaar te voorzien. Indien lessen moeten herwerkt worden, dan moet dit duidelijk vooraf aan de student meegedeeld worden.

  • zijn stageschrift aan de mentor afgeeft, vóór het begin van de eerste les (ook bij de oefenmomenten).

De stagementor schrijft per dag bevindingen, tips en suggesties in het stageschrift van de student. Dit kan, maar moet niet, per les gebeuren.

We raden de stagementor aan dagelijks de tijd te nemen om de belangrijkste bevindingen met de student te bespreken.