Doel

Graag geven we hier een overzicht aan welke verwachtingen een student 1EBA LO zeker moet beantwoorden aan het einde van Stage 1. 

Het document ‘te verwerven didactische vaardigheden 1 EBA LO’ kan je hier bekijken.

Bij het opgeven van lesonderwerpen voor de stage van december is het zeker zinvol deze te verwerven vaardigheden te raadplegen, teneinde lesonderwerpen goed af te stemmen op wat wij van een student 1 EBA LO verwachten.

 • tijdens de observatiedagen zich een zo volledig mogelijk beeld vormen van de beginsituatie van de leerlingen van de stageklas (ook in gesprek met de stagementoren);

 • een beperkte reeks onderwijsactiviteiten functioneel voorbereiden en vlot organiseren;

 • de interactie in een pedagogische situatie verzorgen;

 • een klasgroep onder controle houden (basisniveau ordehandhaving);

 • een positief klasklimaat creëren;

 • een beperkt aantal lessen zelf ontwerpen en realiseren afhankelijk van de verworven (vak)didactische inhouden.

 • de aangeboden handboeken zinvol gebruiken voor het uitwerken van de opgegeven lesonderwerpen;

 • de juiste leerplannen raadplegen voor het kiezen van de leerplandoelen en eindtermen;

 • voor elke lesfase de doelen kiezen en nauwkeurig formuleren (het hoofddoel wordt opgegeven door de stagementor);

 • leerinhouden juist selecteren in functie van de lesdoelen;

 • een goede keuze maken van werkvormen en leeractiviteiten;

 • een bordplan overzichtelijk opbouwen;

 • gebruik maken van verschillende media.