Verwachtingen student

 • de student neemt eigenaarschap op voor zijn leren (zie ook visie op eigenaarschap)
 • de student brengt de stageovereenkomst en werkpostfiche in orde en bezorgt deze aan de administratief medewerker of aan de stagecoördinator voor de eerste observatiedag van de desbetreffende stage
  • studenten van het tweede jaar van het deeltijds traject maken een afspraak met de stagecoördinator om hun stagetraject en data te bespreken; Op basis daarvan wordt een aangepaste stageovereenkomst opgemaakt
 • de student verzorgt zijn taalgebruik en voorkomen in alle contacten met kleuters, stagementor, directie, ouders,…
 • de student plaatst zijn weekplanning voor actieve stages in LINK ten laatste 1 week voor de aanvang van de stages (enkel voor studenten van het tweede jaar van het deeltijds traject)
 • de student bereidt elke leergroepsessie voor, indien nodig. In de handleiding van de leergroepen (zie Toledo) wordt dit duidelijk aangegeven
 • de student toont tijdens de leergroepsessie initiatief, betrokkenheid en constructieve samenwerking met medestudenten en de leergroepbegeleider.
 • De student heeft tijdens de leergroepsessies regelmatig trainingen, (reflectie)oefeningen in het detecteren en benoemen van eigen talenten. De student houdt deze oefeningen bij in zijn portfolio TEAMS en integreert alles, op het einde van het tweede jaar van het deeltijds traject, tot 1 presentatie over eigen talenten. Meer uitleg wordt gegeven tijdens de leergroepsessies.
 • Studenten die later instromen in de opleiding werken zelfstandig de inhouden van de leergroepsessies bij.
 • de student maakt tijdens zijn opleiding een persoonlijk portfolio waarin hij stilstaat bij zichzelf (talenten en compenties).
 • naast mondelinge reflecties (in o.a. de leergroepen, contacturen,… ) brengt de student zijn groei als leraar in kaart en doet dus via een persoonlijke webblog voortdurend aan zelfreflectie en zelfevaluatie.
 • De zelfevaluatie wordt meegenomen in tussentijdse en eindevaluatie van didactische stage 1. Zo krijgt de student ook een stem in zijn evaluatie.
 • de student is een half uur voor het begin van de schooldag aanwezig in de klas
 • de student bezorgt de stagementor steeds alle nodige info vanuit Odisee
 • de student bespreekt op welke manier de communicatie met de mentor het best verloopt (mail, telefonisch, …)
 • de student neemt elke stagedag tijd om samen met de mentor de dag te bespreken en de volgende stagedag voor te bereiden
 • de student is telkens goed voorbereid:
  • de student kan  gebruik maken van de aangereikte templates uit de opleiding
  • de student mag een eigen werkwijze hanteren. De student zorgt voor noodzakelijke informatie:
   • didactisch model (enkel vanaf de actieve stages)
   • kwaliteitsvolle begeleiding
   • fasen van meespelen
  • vanaf de actieve stage (voor studenten uit het tweede jaar van het deeltijds traject) selecteert de Afbeeldingsresultaat voor zill leerplanstudent doelen uit de decretaal vastgelegde eindtermen en ontwikkelingsdoelen en uit ‘Zin in Leren, zin in Leven’ (leerplanboek Katholiek onderwijs Vlaanderen)
 • de student stuurt indien een stagedag, aangegeven in de stageovereenkomst niet kan doorgaan omwille van pedagogische studiedag, facultatieve verlofdag, afwezigheid van kleutergroep o.w.v. uitstap,… mail naar de stagecoördinator van Odisee (ilse.banck@odisee.be) EN naar de directie van de stageschool met volgende elementen:
  • Op welke dag(en) de stage niet kan doorgaan
  • Op welke dag(en) de inhaalstage gepland wordt
  • De reden van verplaatsing/ inhaalstage
 • de student verwittigt bij afwezigheid wegens ziekte de stageplaats (directie en mentor) en Odisee (studentensecretariaat en stagecoördinator) en stagebezoeker. Dit gebeurt best daags voordien of ’s morgens vóór de aanvang van de activiteiten. Telefoonnumers van de verschillende personen moeten dus vooraf gekend zijn. Er zal een nieuw document ‘wijziging van de oorspronkelijke stageovereenkomst’ opgemaakt worden, met bijhorend ziekte-attest als bewijs. Dit nieuwe document is dan een bijlage bij deze oorspronkelijke stageovereenkomst.
 • een eerstejaarsstudent kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor toezicht tijdens speeltijden, voor toezicht in refter, voor het leiden van kleuterzwemmen. Uiteraard kan een student wel aan deze activiteiten helpen, begeleiden en participeren.
 • de student observeert en doet mee
 • de student noteert kort tijdens de dag
 • de student maakt achteraf verslag op basis van een aantal richtvragen. De verslaggeving hoeft geen uitgeschreven tekst te zijn.
 • de student werkt het werkplekrooster (link voor apart wp-rooster deeltijds) af, in overleg met de stagementor
 • de student mag op eigen initiatief meer opdrachten uitproberen en herhaling voorzien
 • de student bouwt geleidelijk aan een (digitale) stagemap op tijdens het werkplekleren met:
  • Gegevens van de stageschool, de mentor, de hogeschool
  • Observaties
  • Werkplekrooster
  • Verslagen  meespelen
  • Voorbereidingen en verslagen van gegeven activiteiten
  • Grondplan van de klas
  • Extra informatie over de kinderen, rituelen en gebruiken, liedjes …
  • Feedbackverslag werkplekleren mentor
 • de student kiest zelf voor een digitale of papieren versie van de stagemap
 • de student zorgt ervoor dat de (digitale) stagemap aanwezig is op de stageschool (bij een digitale versie voorziet de student een laptop voor de mentor)
 • de student geeft bij het begin van de dag de voorbereidingen af aan de stagementor
 • de student dient de (digitale) stagemap in op 26 februari 2021 (tussentijdse feedback) en op 28 mei 2021 (eindevaluatie)
 • De student kiest zelf voor een digitale of papieren versie van de stagemap
 • De student zorgt ervoor dat de (digitale) stagemap steeds volledig is en aanwezig op de stageschool (bij een digitale versie voorziet de student een laptop voor de mentor)
 • de stagemap wordt op volledigheid gecontroleerd door de leergroepbegeleider op volgende data:
  • stagemap actieve stage 1: 19 maart 2021
  • stagemap actieve stage 2: 11 mei 2021
 • Indien de stagemap niet volledig is en/of inhoudelijke onvoldoende is uitgewerkt kan geen actieve stage worden toegestaan
 • Opbouw stagemap:
  • Gegevens van de stageschool, de mentor en de hogeschool
  • Observaties
  • Stappenplan voor het opstellen van een weekschema
  • weekschema
  • dagschema’s (opgelet, deze maakt de student de avond voordien)
  • per dag alle activiteitenvoorbereidingen
 • De student geeft zijn persoonlijke leerdoelen voor de actieve stages door aan de stagementor en aan de stagebezoeker. 
 •  

 • De student reflecteert tijdens de actieve stage dagelijks op de activiteitenvoorbereidingen:

  Na elke activiteit en nog in de kleuterklas, noteert de student met balpen kort (in puntjes, korte aantekeningen …) en in de tekst van de voorbereiding zelf, bij de betreffende fase in de activiteit, zijn/haar reflectie op/evaluatie van deze activiteit (en bijsturing op korte termijn). Onderstaande vragen houdt de student daarbij als leidraad in het achterhoofd:

  • Waren (was) de kleuter(s) betrokken? Geniet(en) hij/zij (ze) van de activiteit?
   • Het waarom ligt bij de kleuter(s)/context
   • Het waarom ligt bij mij
  • Hebben (heeft) de kleuter(s) iets bijgeleerd? Is/zijn de kleuter(s) een stapje verder in de ontwikkeling? Heb ik mijn doelstellingen bereikt?
   • Het waarom ligt bij de kleuter(s)/context
   • Het waarom ligt bij mij
  • Wat kan ik aanpassen?
 • Tijdens de actieve stages wordt een stagebezoek gepland vanuit de hogeschool. Dit bezoek wordt altijd vooraf aangekondigd bij de student en de stagementor. Dit bezoek kan wel door overmacht worden gewijzigd.
 • Tijdens het stagebezoek (en vooral bij de bespreking ervan) maakt de student ook aantekeningen, omdat hij ’s avonds een verslag van dit gesprek dient door te mailen naar de stagebezoeker. Bedoeling van dit verslag is dat de student voor zichzelf kan omschrijven welke adviezen hij onmiddellijk kan inzetten in hetvervolg van de stage en/of welke adviezen hij op langere termijn dient aan te pakken.
 • De student bezorgt het feedbackverslag van de stagementor na de stage aan de leergroepbegeleider