Voorwaarden stageschool en –klassen

De actieve stage / ingroeistage moet gepland worden in overleg met de praktijkpedagoog. Bij de start van het academiejaar worden periodes doorgegeven waarin de stage kan gepland worden (zie ook rubriek ‘planning’). Je mag stage lopen in elk onderwijsnet (weliswaar geen methodescholen).

HAO Actieve Stage / Ingroeistage mag niet op de school van je kinderen of op een school met familie tot de vierde graad.

In het derde jaar mag je geen stage doen in de stageschool van het tweede jaar. Je mag wél de stage opnieuw doen in de school van het eerste jaar.

De ingroeistage mag jouw werksituatie zijn.

Voorwaarde: in elke stagesituatie is er een mentor die je begeleidt.

  • Bij de stages in een andere school is dat de juf/meester van de klas bij wie stage gelopen wordt.
  • Als interim-titularis met voldoende geacht diploma mag je stage lopen in je eigen klas. Er worden minstens twee evaluaties verwacht door niet-klasgebonden collega’s (zorgcoördinator, turnleerkracht…) of de directie.
  • Als kinderverzorg(st)er: je loopt stage bij voorkeur in klassen waar een kleuterleid(st)er de stages kan opvolgen. Indien dit niet het geval is, worden minstens twee evaluaties verwacht door niet-klasgebonden collega’s (zorgcoördinator, turnleerkracht…) of de directie.
  • Bij de ingroeistage kan dat bijvoorbeeld zijn: de zorgleerkracht, de mentor in stage- en aanvangsbegeleiding, de directie. Hier blijft de voorwaarde gelden dat deze mentor een vorm van mentorenvorming gevolgd moet hebben of dit academiejaar volgt (in Odisee of elders).

Elke school waar een stageopdracht plaatsvindt, tekent via een uitnodigingsmail van Connective een digitaal stagecontract. Dankzij het digitale contract kan de hogeschool, de stageschool én de student gemakkelijk beschikken over een exemplaar voor in het eigen dossier. Belangrijk: het contract is pas geldig als het voorzien is van een handtekening van de drie partijen. 

De eerste stageperiode van het OPO Actieve stage, mag uitgevoerd worden op dezelfde school dan die van het OPO Ingroeistage, maar moet bij een andere leeftijdsgroep worden uitgevoerd. We spreken over twee leeftijdsgroepen: de jongste kleuters (peuters en/of 1ste kleuterklas) en de oudste kleuters (2de en/of 3de kleuterklas).

De tweede stageperiode van het OPO Actieve stage mag eveneens (maar moet niet) op dezelfde school uitgevoerd worden dan die van de Ingroeistage. De student kan echter ook kiezen voor een verdiepingstraject, waarbij de traditionele klascontext kan worden verlaten (zie ook ‘OPO Actieve Stage: stageperiode 2’).

De studenten die in een vrije school stage lopen, geven het godsdienstaanbod volgens de afspraken van de hogeschool.

De studenten die stage lopen in het niet-vrije net geven geen godsdienstige activiteiten. Wel voorzien ze minstens tweemaal per week levensbeschouwelijke vorming, vertrekkend vanuit de ervaring van de kinderen of vanuit een klasritueel, en dit geïntegreerd in het thema. Tijdens de levensbeschouwelijke vorming zullen ze waarden verdiepen en met de kinderen hierover in gesprek gaan. Bovendien komen ze tot een verankering van deze ervaring door de inhoud van het klasgesprek te verwerken in een muzische activiteit.

Neem contact op met de directie van een school waar je graag stage zou doen. Als de directie afwezig is, regel je niets met het secretariaat of een leerkracht. Maak een (nieuwe) afspraak met de directie.  

Stel je voor aan de directeur en leg meteen ook uit dat je studeert in hoger afstandsonderwijs en licht deze vorm ook toe. Zeg dat de directeur voor meer informatie ook contact kan opnemen met de stagecoördinator (Evelien Wijnant evelien.wijnant@odisee.be ) of met de praktijkpedagoog (Dorien Van Rentergem, dorien.vanrentergem@odisee.be) van de hogeschool.

Bezorg de link naar deze stagewebsite vóór aanvang van de stage.

Stel het hele stagepakket (HAO Actieve Stage 3 en HAO Ingroeistage 3) voor en benadruk dat dit hele pakket niet op dezelfde school hoeft. Indien je nog een tweede school moet zoeken neem je contact op met een andere directeur. Indien de directie niet onmiddellijk een klas en mentor toewijst, zal je opnieuw contact moeten leggen.