Beoogde competenties

Tijdens de stage in het derde jaar is het de bedoeling dat de studenten groeien naar het volledig zelf in handen nemen van het leerproces. Ze moeten dus op zelfgestuurde wijze de persoonlijke en professionele ontwikkeling opvolgen. Dit doen ze o.a. via een portfolio. Hierbij is het belangrijk om aan te tonen dat alle basiscompetenties bereikt worden. 

Daarenboven zijn ook het functioneren in het team en omgaan met ouders belangrijke doelstellingen. Studenten moeten zich dus op discrete wijze inwerken op schoolniveau

Klik hier voor een overzicht van de verwachte basiscompetenties in het derde jaar.

 • De student integreert en verfijnt de verwachte basiscompetenties. 
 • De student werkt zelfstandig een evenwichtig en rijk weekschema uit. 
 • De student werkt handelingsgericht met oog voor differentiatie. 
 • De student reflecteert en stuurt het eigen leerproces.
 • De student past innovaties en vernieuwende ideeën toe. 
 • De student experimenteert met team-teaching.
 • De student verkent de school als geheel. 
 • De student functioneert in het team.
 • De student gaat gepast om met ouders.

Differentiatiestage: keuze voor versterken

We beogen het versterken van de basiscompetenties in een kleuterklas met eventueel een extra uitdaging zoals een graadsklas, een stedelijke context, het M-decreet, … .  

 

Differentiatiestage: keuze voor verdiepen

We beogen het verdiepen in een nieuwe context.

 • Zorg: buitengewoon onderwijs, ondersteuningsnetwerk, OKAN
 • Muzo
 • De student integreert en verfijnt de verwachte basiscompetenties. 
 • De student kan voor een langere periode (3,5 weken) de klaspraktijk kwaliteitsvol voorbereiden, realiseren en daarop reflecteren i.f.v. zelfgestuurd leren.
 • De student past innovaties en vernieuwende ideeën toe.
 • De student experimenteert met team-teaching.
 • De student verkent de school als geheel. 
 • De student integreert zich op discrete wijze  in een schoolteam.
 • De student communiceert gepast met ouders en andere partners.