Voorbereiding

Vóór elke stageperiode ga je ook minimum één dag observeren. Gebruik daarvoor de richtlijnen in het document ‘observatiegegevens’ (zie stagedocumenten). Zorg dat onderstaande elementen zeker aanwezig zijn in de stagemap:

 • Namenlijst en geboortedatum van de kleuters
 • Algemene klasafspraken, globale organisatie
 • Beschikbare materialen per SWP – eventueel aangevuld met geldende afspraken
 • Gangbaar dagverloop
 • Schets van de klas / klasinrichting
 • Observatie van een les beweging
 • Schets van de bewegingszaal
 • Extra informatie?

Hou je tijdens de observaties niet afzijdig, maar tracht ook participerend op te treden en de mentor te ondersteunen waar mogelijk.

Maak eerst en vooral afspraken met de mentor over het thema van je stagedagen.

Ofwel sluit je aan bij het BC van de mentor in de periode wanneer jij stage doet. Je overlegt met de mentor wat jouw bijdrage zal zijn (binnen het volume stage dat je doet). Dit biedt het voordeel dat je inhoudelijke input kan krijgen van de mentor en dat je al in grote mate aansluit bij de beginsituatie van de kleuters. 

Je kan ook kiezen voor een eigen BC, los van het thema van de mentor. Maak duidelijke afspraken hoe je dit in de planning van de mentor kan inpassen (i.f.v. de kleuters). Als je hier geen suggesties krijgt van de mentor moet je uitgaan van je eigen creativiteit en ondernemingszin (opzoeken, bedenken, verzamelen, enz. van het aanbod).

Tot slot kan je ook kiezen voor een thema dat wij uitwerken (of uitwerkten). Je vindt suggesties voor een aanbod (of een deel van de voorbereiding bij het uitwerken van een thema) op Toledo > My courses > Stage EBA KO Aalst.

Een dagschema geeft een overzicht van het aanbod per dag en wordt opgemaakt op basis van een aantal voorbereidende stappen die jij bij elk BC moet doorlopen. Hoe je dit concreet doet, wordt uiteen gezet tijdens een contactmoment. Vooraleer je aan (de voorbereidingen van) een dagschema begint, neem je best deze informatie nog eens door om met de principes rekening te kunnen houden. Als je voldoende ervaring hebt kan je deze fase overslaan.

Je doorloopt volgende stappen:

Vooraf:

 • BC kiezen: zie rubriek ‘voorbereiding’ op deze stagewebsite.

STAP 1:

 • Raadpleeg bronnen op kleuterniveau, op eigen niveau en digitale bronnen. Verwijs correct en volledig volgens de APA-richtlijnen naar alle geraadpleegde bronnen.

STAP 2:

 • Inhoudelijke brainstorm maken: maak een vrije inhoudelijke brainstorm. Denk ruim.

STAP 3:

 • Selecteer twee focusdoelen voor de stageperiode. Deze doelen stel je centraal tijdens jouw stageperiode. Een focusdoel bestaat uit:
  • Het leergebied (Lichamelijke opvoeding, Muzische Vorming, Nederlands, Mens en maatschappij, Wetenschappen en techniek, Wiskundige initiatie);
  • Een ontwikkelingsdoel (zie OPO HAO onderwijskunde kleuteronderwijs 1.1 of http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/ en doorklikken op het leergebied);
  • De eigen concretisering van het ontwikkelingsdoel, zodat je kan waarnemen of de kleuters jouw doel ook effectief hebben bereikt (“de kleuters kunnen…”).

STAP 4:

 • Maak een activiteiten-brainstorm. Plaats de focusdoelen in het midden. De centrale vraag die zich nu stelt is: “Welk aanbod kan ik doen op basis van mijn focusdoelen (zie stap 3) en inhoudelijke brainstorm (zie stap 2) in de kleuterklas?” Bedenk een breed aanbod voor de kleuterklas vanuit de focusdoelen en zoek naar verschillende invullingen van de vooropgestelde activiteiten. Doe dit los van specifieke leeftijd of bijzondere randvoorwaarden in de klas.

STAP 5:

 • Vul aan met de godsdienstige brainstorm: zie HAO godsdienstige ontwikkeling 1.2.

Nadat je deze voorbereidende stappen hebt doorlopen, kan je overgaan tot het opstellen van een dagschema.

Het document ‘blanco stagemap’ (zie stagedocumenten) helpt jou om geen stappen te vergeten bij het maken van de voorbereidende stappen.

ENKELE RICHTLIJNEN M.B.T. DE INHOUD

 • Het is belangrijk dat je een lijn (een rode draad doorheen de dag) bepaalt:
  • Hoe ga je starten, wat zijn mogelijke ervaringen, belevingen, impressies die je de kinderen wil aanbieden?
  • Waar wil je naar toe werken? Hou rekening met jouw focusdoelen.
  • Welke toepassingen, verwerkingen zie je mogelijk?
 • Denk steeds aan enkele algemene principes:
  • Zorg voor voldoende afwisseling impressie – expressie
  • Varieer in groeperingsvormen (samen, groepjes, individueel…)
  • Pas de duur van de activiteiten aan de leeftijd van de kleuters aan
  • Varieer in mate van actief bezig zijn (rustig – actief)
  • Zorg voor voldoende afwisseling in soorten aanbod (bijv. geen twee taalactiviteiten na elkaar)
  • Sluit de dag af met een gezamenlijk moment
 • Het aanbod varieert per leeftijdsgroep.
 • Elke dag heeft een deelthema dat past binnen jouw BC.
 • Omschrijf bondig elke activiteit zodat de lezers onmiddellijk weten wat de activiteit inhoudt.
 • Je start de dag na het morgenritueel bij voorkeur met een gezamenlijk aanbod.
 • Vóór speeltijden en pauzes breng je de kleuters opnieuw in de kring voor een kort gezamenlijk moment (dit kan koek en drank zijn) zodat je de instructies voor de pauze aan de volledige groep kan geven. Je moet blijven organiseren. De instructie geven om de jassen al maar te gaan aandoen, leidt meestal tot (lichte) chaos.
 • Hou er ook rekening mee dat een dagschema eigenlijk nooit definitief is. Je begint met een ontwerp, maakt enkele voorbereidingen van een aanbod, die dan weer aanleiding zijn om je dagschema aan te passen, enz.
 • Als je dan klaar bent met je schema is het zelfs mogelijk dat de kleuters je aanbod in een richting sturen zodat je na je eerste dag je schema ’s avonds moet bijsturen. Die flexibiliteit leer je wel. Het is trouwens een belangrijke (eind)competentie.
 • Opgelet: Je voorziet van alle activiteiten in het dagschema ook activiteitenfiches.

ENKELE RICHTLIJNEN M.B.T. DE VORM

 • Gebruik het document ‘sjabloon dagschema’ (zie stagedocumenten).
 • Gebruik een zo groot mogelijke bladspiegel; beperk de verloren ruimte.
 • Overdrijf niet met lay-out: een eenvoudige, overzichtelijke tabel is voldoende.
 • Duid aan op één of andere manier (bijvoorbeeld in kleur) welk aanbod jij begeleidt.

INDIENEN

Kan ik dagschema’s laten nakijken?

 • Je mag een dagschema ter controle indienen bij je praktijkpedagoog per e-mail.
 • Het dagschema moet volledig uitgewerkt zijn.
 • Je mailt die voorbereiding minimaal 8 lesdagen vóór die stagedag plaats vindt, indien je feedback wenst op dat dagschema.
 • Het aangepaste dagschema stuur je niet meer door ter nazicht.
 • Het spreekt voor zich dat je het schema ook tijdig indient bij je mentor en dat je het met de mentor bespreekt. Overleg zelf met jouw mentor wanneer dit best gebeurt. Ga na of jouw activiteiten aangepast zijn aan het niveau van de klas. Tracht ook overlappingen of hiaten met het aanbod van de mentor te vermijden.

Deadline:

Een definitief dagschema moet ingediend worden ten laatste 3 lesdagen vóór de stage, door het te posten in jouw digitaal stageportfolio op Toledo én door het via e-mail te bezorgen aan jouw praktijkpedagoog. Op dit document krijg je (op voorhand) géén feedback meer. Het document bepaalt mee de evaluatie.

Moet je nadien toch nog aanpassingen doen aan het dagschema, dan voeg je een extra dagschema toe aan jouw stageportfolio (waarbij je de oude versie laat staan). Vergeet niet om het aangepaste rooster ook via e-mail te bezorgen aan jouw praktijkpedagoog.

Je maakt voor elk aanbod dat aan bod komt in het dagschema een activiteitenfiche (zie stagedocumenten). Voor elke soort activiteit vind je richtlijnen in de cursussen van de verschillende opleidingsonderdelen. In principe volg je deze richtlijnen.

Je mag per soort activiteit (ontdekhoek, waarneming, luisterhoek…) die je voorbereidt voor HAO actieve stage 1 slechts één lesvoorbereiding ter nazicht mailen naar elke vakdocent (voor zijn vakgebied).

Een activiteitenfiche mag maar ingediend worden indien ze volledig uitgewerkt is. Dit betekent dat je het aanbod zal brengen zoals het beschreven is in de activiteitenfiche.

Je mailt die activiteitenfiche minimaal 10 dagen vóór jouw stage begint indien je feedback wenst op die activiteitenfiche.

De aangepaste activiteitenfiche stuur je niet meer door ter nazicht.

Vóór elke stage moet je een stagemap aanbieden aan je mentor. Deze stagemap wordt bij voorkeur een dag op voorhand afgegeven en eventueel toegelicht. Bij aanvang van een (meerdaagse) stage is de stagemap hoe dan ook compleet voor de volledige stageperiode. Als je de map op voorhand bezorgt, kan de mentor nog suggesties geven voor aanpassingen.

De praktijkpedagoog en de vakdocent bekijken de stagemap tijdens het stagebezoek. Zorg dat de stagemap steeds volledig, netjes en overzichtelijk is (werk bijv. met tussenbladen). Laat de documenten van de verschillende stageperiodes steeds in één map zitten.

De stagemap en het stageschrift bezorg je aan je praktijkpedagoog op het einde van het academiejaar tijdens het laatste contactmoment waarin gereflecteerd wordt over de stage. Je mag de stagemap bovendien één keer in het academiejaar indienen voor tussentijdse feedback. Dit is niet verplicht. Wanneer je dit doet, kies je zelf.

Je neemt voor HAO actieve stage 1 een aparte map (niet dezelfde als die voor HAO didactische oefeningen 1). Een volledige map bevat de volgende elementen:

 • Officieel voorblad met daarop ‘HAO actieve stage 1’ met vermelding van je naam
 • Inhoudstafel (inventaris)
 • Getekende stageovereenkomst
 • Stageplanning met alle identificatiegegevens van de school (en vestigingsplaats)
 • Alle observatiegegevens: de correcte uren van begin- en einduren (dag, speeltijden, middag, avond, enz.), plattegrond klas, beschikbare SWP, aanwezige materialen (i.f.v. je stage), de namen en geboortedata van de kinderen, gegevens over de beginsituatie van de kleuters, gangbaar dagverloop, algemene klasafspraken en afspraken in de verschillende hoeken…
 • Voorbereiding bij elk dagschema:
  • Bronnenlijst
  • Inhoudelijke brainstorm (sterk uitgediept)
  • Twee focusdoelen
  • Activiteiten-brainstorm (sterk uitgediept)
  • Godsdienstige brainstorm
 • Dagschema’s
 • Activiteitenfiches chronologisch geordend per stagedag
 • De door docenten verbeterde activiteitenfiches
 • Alle ingevulde (evaluatie)formulieren (stagebezoeken praktijkpedagoog en vakdocent)
 • Alle evaluatieformulieren die door de mentor ingevuld worden

De reflecties  (één per halve dag) op papier, op USB-stick, of via e-mail (stop een print van die e-mail in jouw stagemap).