DID. OEFENINGEN 1

Concept

In de Educatieve Bacheloropleiding kleuteronderwijs is praktijk een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Om studenten voor te bereiden op de eigen stage voorzien we een aantal opdrachten binnen het OPO Hao didactische oefeningen 1:

  • Creastage:

De lijst met basiscompetenties en attitudes van de kleuteronderwijzer geven aan dat Opvoeden (Basiscompetentie 2), Taal (Basiscompetentie 11), Muzische gerichtheid (Attitude 12) en Speelsheid en enthousiasme (Attitude 13) essentieel zijn om aan het profiel van de beginnende leraar te kunnen beantwoorden.

  • Verkenning werkveld:

Dit is een observatieopdracht met de bedoeling inzicht te krijgen in de totaliteit van de basisschool. De nadruk ligt hierbij op het verkennen van het totale klas- én schoolgebeuren via observatie en gesprek.

  • Observatie basisactiviteiten

Deze opdracht behelst een reeks observaties in de stageklas voorafgaand aan de stageverkenning en de actieve stage. Doel is dat studenten een aanbod, waarvan zij de theorie in de cursus bestudeerd hebben, kunnen observeren in een realistische context. Zij maken een verslag volgens een vast sjabloon waarbij zij zich baseren op een aantal aandachts- en observatiepunten. Deze observaties van basisactiviteiten zijn een voorwaarde vooraleer ze zelf te mogen uitproberen tijdens de actieve stage.

  • Stageverkenning

Deze opdracht bestaat uit de verkenning van de eigen stageklas via participerende observatie én de eigenlijke stage in de kleuterklas (met schriftelijke stagevoorbereidingen en de verwerking daarvan in de stagemap).